«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 06 ارديبهشت 1403
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

راهنمای خرید اطلاعات شرکت ها


 (1)  برای خرید اطلاعات شرکت های سراسر کشور می توانید یکی از نرم افزارهای زیر را تهیه فرمایید:
عنوانشرح مختصر 
نرم افزار تلاشگران 90 اطلاعات 5700 شرکت مشاور و پیمانکار عمرانی سراسر کشور به جز پیمانکاران پایه 5 فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 92 اطلاعات 5400 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 93 اطلاعات 9100 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 94
اطلاعات 17300 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 94-ب اطلاعات 21000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 95 اطلاعات 30،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 96 اطلاعات 35،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 97 اطلاعات 40،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 98 اطلاعات 43،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) آشنایی بیشتر ...

 (2)   برای خرید محدود اطلاعات شرکت ها به صورت لیستی (مثلاً یک استان) یا اطلاعات جامع یک شرکت خاص اینجا کلیک کنید.
در صورتی که توضیحات بخش های مختلف کافی نیست، پرسش های خود را از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما مطرح فرمایید.
   
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.