عنوان نرم افزار به ترتیب حروف الفباقیمت (ریال)قیمت (تومان)آشنایی
1 نرم افزار ارزش 3،150،000 ریال سیصد و پانزده هزار تومان آشنایی با نرم افزار
2 نرم افزار پیمانکاران - ساده 2،950،000 ریال دویست و نود و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزار / آشنایی با اطلاعات / تفاوت نسخه ها
3 نرم افزار پیمانکاران - کامل 5،950،000 ریال پانصد و نود و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزار / آشنایی با اطلاعات / تفاوت نسخه ها
4 نرم افزار چشمه 1،950،000 ریال یکصد و نود و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزار
5 نرم افزار کارون - سپیده 2،150،000 ریال دویست و پانزده هزار تومان آشنایی با نرم افزارتفاوت  نسخه ها
6 نرم افزار کارون - سحر 1،450،000 ریال یکصد و چهل و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزارتفاوت  نسخه ها
7 نرم افزار کارون - سلام 5،350،000 ریال پانصد و سی و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزارتفاوت  نسخه ها
8 نرم افزار کارون - صبح 3،450،000 ریال سیصد و چهل و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزارتفاوت  نسخه ها
9 نرم افزار کانال 1،150،000 ریال یکصد و پانزده هزار تومان آشنایی با نرم افزار
10 نرم افزار Retaining Wall 1،650،000 ریال یکصد و شصت و پنج هزار تومان آشنایی با نرم افزار

نوشتن دیدگاه