«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

منطق محاسبه مقادیر تراز - دبی سرریز اوجی

  
- ابتدا مقادیر Q، L، P، N، Kp و Ka از کاربر دریافت می شود.
- سپس با تخصیص مقدار اولیه Cd = 2 و He = 0 مقدار معادله:
Cd(L - 2(Np.Kp + Ka)He)He1.5
محاسبه می گردد.
- اگر حاصل معادله فوق از Q کمتر باشد یک واحد یک واحد به He افزوده می شود تا سر انجام مقدار معادله از Q بیشتر شود. در این حالت یک واحد از He کم شده و گام تقسیم بر ده می شود. تکرار این چرخه موجب می شود تا در نهایت He محاسبه گردد.
- پس از تعیین He مقدار Cd از رابطه:
Cd = (2.185(P/He)2 + 0.6578(P/He) + 0.106)/((P/He)2 + 0.3118(P/He) + 0.06275                      0 =< (P/He) < 3
Cd = 2.1085                                                                                                                                    (P/He) >= 3
محاسبه می گردد. اگر این مقدار با Cd اولیه مساوی باشد مطلوب حاصل است. در غیر این صورت محاسبات فوق برای Cd جدید تا زمانی که Cd دور قبل با دور جدید برابر گردد ادامه می یابد.
- پس از تعیین He برای هر H'e دلخواه خواهیم داشت:
C'd = 0.2689(H'e/He)0.4971 + 0.7304
Q' = C'd(L - 2(Np.Kp + Ka)H'e)H'e1.5
یعنی به ازای هر دبی، هد انرژی و به ازای هر هد انرژی، دبی مشخص است.
 
تذکرات:
- این نرم افزار فقط تأثیر سرریز اوجی را در روندیابی سیلاب بررسی کرده و طرح هیدرولیکی آن را در دستور کار ندارد.
- در محاسبات مربوط به سرریز اوجی و مقادیر تراز - دبی آن، اثر رقوم پایاب، رقوم کف پایین دست و شیب وجه بالادست سرریز در نظر گرفته نمی شود.
- در صورتی که اولین معادله دارای مقداری منفی گردد، به مفهوم عدم عبور طبیعی سیلاب از مقطع بوده و به اعلام خطا محاسبات متوقف می شود. (در دبی های بزرگ نسبت به طول تاج، مقدار L - 2(Np.Kp + Ka)He منفی می شود)
- در برخی کتب از نماد W به جای P و نیز از اندیس های متفاوتی برای هد انرژی و ضریب تخلیه در شرایط طراحی و غیر از آن استفاده می شود.
- معادلات محاسبه Cd و C'd منطبق با نمودارهای متعارف، با استفاده از برازش Matlab و با R2~1 بدست آمده است. با توجه به این که در نمودار تعیین C'd حداکثر تا H'e/He = 1.6 ترسیم شده، ممکن است رفتار تابع برای مقادیر بزرگتر از آن اندکی با معادله بدست آمده متفاوت باشد. اما به هر حال برای H'e/He > 1.6 در مراجع مطلبی ارائه نشده است.
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار توزیع رسوب , نرم افزار پخش سیل , نرم افزار روندیابی ذخیره ای , توزیع رسوب , افزایش سطح , روندیابی سیل , روندیابی سیلاب , نرم افزار روندیابی سیل , کاهش سطح , مخزن , هندسه , رسوب گذاری , سدسازی , روندیابی سیل , سیلاب , روت , پخش سیل در مخزن , پالس , روش پالس , سرریز اوجی , تعیین طول تاج بهینه سرریز اوجی , سرریز لبه آبریز , مخزن سد , هیدرولوژی , هیدرولیک

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!