«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

پنجره محاسبات کانال ذوزنقه ای (+ مستطیلی و مثلثی)


ذوزنقه به همراه انواع خاص آن (مستطیل و مثلث) یکی از متداول ترین هندسه های مورد استفاده برای طراحی کانال های باز می باشد.
برای بدست آوردن یک مقطع مناسب لازم است بعد از تعیین پارامترهای اجباری و غیر قابل تغییر، تأثیر سایر پارامترها را بر نتایج بررسی کنیم. این بررسی نیازمند انجام محاسبات متداخل، طولانی و حل چندین معادله غیر صریح است.
این پنجره با انعطاف پذیری بالا نتایج مورد نظر را بدست آورده و از آن ها نمودار نیز تهیه می کند.
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب

نحوه محاسبه

نحوه محاسبه بدین ترتیب است که از بین دبی، ضریب زبری مانینگ، شیب طولی، عرض کف و شیب کناره ها که اطلاعات لازم برای بدست آوردن فاکتورهای هیدرولیکی یک کانال ذوزنقه ای دارای جریان یکنواخت است، یکی را به عنوان متغیر انتخاب می کنیم. اگر نام این متغیر x  و فاکتورهای هیدرولیکی نظیر مساحت، پیرامون مرطوب و ... توابعی با نام F1، F2 و ... باشند، نرم افزار مقادیر (Fi(x را در بازه دلخواه به شما ارائه می کند.
 

پارامترهای هیدرولیکی (متغیر x)
فاکتورهای هیدرولیکی (توابع Fi)

- دبی (Q)

- ضریب زبری مانینگ (n)

- شیب طولی (S)

- عرض کف (b)

- شیب کناره ها (z)

- ضریب تصحیح انرژی جنبشی (Alpha)

- لزجت سینماتیکی (Nu)

- مساحت (A)
- پیرامون مرطوب (P)
- شعاع هیدرولیکی (R)
- عرض سطح (T)
- عمق هیدرولیکی (D)
- عمق نرمال (d)
- سرعت نرمال (V)
- عدد فرود (Fr)
- عدد رینولدز (Re)
- انرژی مخصوص (E)
- عمق پوشش (با در نظر گرفتن ارتفاع قائم آزاد)

- عمق کل (با در نظر گرفتن ارتفاع قائم آزاد)

- طول لاینینگ

- سطح خاکبرداری


قدم به قدم
1) از کادر «تعیین متغیر و مقادیر ثوابت» متغیر مورد نظر را (که در بالا توضیح داده شد) انتخاب کنید. با انتخاب متغیر، کادر مربوط به آن غیر فعال می گردد.

2) از همان کادر «تعیین متغیر و مقادیر ثوابت» سایر مقادیر را وارد کنید. این مقادیر ثابت تلقی می شوند. اگر ضریب تصحیح انرژی جنبشی یا لزجت سینماتیکی به عنوان ثوابت مناسب نیستند، آن ها را تغییر دهید. نگه داشته اشاره گر موس روی دایره آبی رنگ کنار هر متغیر توضیحات مختصری در مورد آن ارائه می کند.

3) اگر می خواهید فاکتورهای هیدرولیکی فقط برای یک مقدار متغیر محاسبه شود، گزینه «یگانه» را از کادر «بازه تغییرات متغیر» که انتخاب کرده و مقدار مورد نظر را وارد کنید. اگر هم محاسبه در بازه ای از متغیر مطلوب شماست، مقدار ابتدا و انتهای بازه و گام نقاط را وارد کنید. این مقادیر داده های متغیر x  هستند که در گام (1) آن را نتخاب کردید.
4) بر روی دکمه «انجام محاسبات» کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد فاکتورهای هیدرولیکی (توابع Fi) در جدول نمایش داده شده و به صورت خودکار (اگر گزینه چندگانه را انتخاب کرده باشید) نمودار عمق نرمال بر حسب متغیر انتخابی ترسیم می شود.

نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب

تغییر مقطع نمایش داده شده و نمودار
1) برای تغییر نمودار نمایش داده شده می توانید از کادر «تنظیم خروجی» محور عمودی نمودار را تغییر دهید و یا بر روی سرستون آن در جدول کلیک کنید. محور عمودی و افقی به صورت کم رنگ به طور دائمی روی نمودار نمایش داده می شود. محور عمودی ترسیم شده در نمودار متناظر با ستون زردرنگ جدول است.
2) برای تغییر مقطع ترسیم شده بر روی نقطه های پررنگ روی نمودار و یا بر روی سطر متناظر آن در جدول کلیک کنید. مقطع ترسیم شده متناظر با ردیف زردرنگ جدول و نقطه بزرگ روی نمودار است.
3) با تیک زدن گزینه مربوط، می توانید نمایش کم رنگ مقطع و خط اندازه ها را بر روی نمودار تغییرات حذف یا اضافه کنید.
4) هندسه مقطع با کلیدهای نمایش داده شده بزرگ و کوچک و جابجا می شود. استفاده از غلتک موس و کشیدن مقطع ضمن کلیک کردن روی آن نیز همین عملیات را انجام می دهد. (مثل اتوکد)
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
تذکرات
- واحدها بر حسب SI می باشند.
- مستطیل، ذوزنقه ای با شیب های کناره قائم (مقدار دهی صفر در نرم افزار) و مثلث ذوزنقه ای به عرض کف صفر است. عرض کف مستطیل نمی تواند صفر باشد.
- در نرم افزار به صورت خودکار اعداد و ممیز فارسی استفاده می شود. اما به هنگام کپی، نتایج به صورت لاتین استاندارد کپی می شوند.
- محور افقی نمودار ستون سمت راست جدول و متغیر محاسبات است.
- محور عمودی نمودار و مقطع انتخاب شده برای ترسیم در جدول با پس زمینه زرد و اعداد قرمز نماش داده می شود.
- برای انجام محاسبات جدید باید بر روی دکمه «محاسبات جدید» کلیک کرده و قدم به قدم را تکرار نمایید.
- در محاسبات از روابط عام استفاده شده و از اثر (حتی) شیب بستر نیز چشم پوشی نگردیده است.
- برای تعیین تغییر شیب هر دو وجه به صورت توأم، دایره بین شیب وجه راست و شیب وجه چپ را انتخاب کنید.
- تغییر اعشار، تغییر در نمایش خروجی است. محاسبات همواره با حداکثر دقت سیستم محاسبه می شود.
- تغییر اعشار، نمایش عدد رینولدز و مقادیر خط اندازه ها را تغییر نمی دهد.
- در محاسبات «یگانه» نمودار تغییرات و مقطه ترسیم نمی شود.
 
معرفی راست کلیک
راست کلیک به شکل زیر فعال است. همچنین مثلث های آبی رنگ گوشه بالا و سمت چپ نمودارها و جدول همان کار راست کلیک را انجام می دهند.
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آبنرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
نمایش ستون ها
با کلیک کردن بر روی نام ستون مورد نظر می توانید نمایش یا عدم نمایش آن در جدول را انتخاب کنید. وقتی برخی فاکتورها برای شما مهم نیستند و صفحه نمایش شما عریض نیست، کاهش تعداد ستون های قابل نمایش بسیار مفید خواهد بود. ضمناً هنگام چاپ بر روی کاغذ فقط ستون هایی که در جدول قابل مشاهده اند، چاپ خواهند شد.

کپی داده ها از جدول
داده های جدول را به همراه ثوابت برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند. داده ها به صورت لاتین کپی می شوند.

پاک کردن جدول
معادل کلیک بر روی دکمه «محاسبات جدید» است و تمام اطلاعات محاسبه شده را پاک می کند.
 
چاپ جدول
جدول (فقط ستون های نمایش داده شده) و ثوابت را به صورت صفحه بندی شده به چاپگر ارسال می کند. بعد از کلیک بر روی این گزینه پنجره صفحه آرایی و تنظیم چاپگر گشوده می شود.
 
استفاده حداکثری از صفحه نمایش
با توجه به وجود داده های زیاد و برای ایجاد امکان بررسی دیداری این داده ها می توانید با کلیک بر روی یکی از گزینه های «نمودار» «جدول» و «پنجره» بخش مورد نظر را در تمام صفحه نمایش گسترده کنید. کلیک مجدد (برداشتن تیک) وضعیت رابه حالت قبلی باز می گرداند.
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
عکس برداری از 
تصویر نمودار تغییرات، هندسه مقطع، قسمت قابل مشاهده جدول و یا تمام پنجره را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار طراحی کانال انتقال , نرم افزار طراحی کانال , طراحی کانال انتقال آب , نرم  افزار طراحی کانال  آب , هیدرولیک کانال های باز , طراحی کانال , طراحی کانال بتنی , طراحی کانال خاکی , طراحی کانال غیرفرسایشی , جریان یکنواخت , جریان دائمی , عمق نرمال , ضریب مانینگ , مهندسی هیدرولیک , هیدرولیک مجاری باز , هیدرولیک , کانال آبرسانی , کانال انتقال , کانال آب , کانال آبیاری , طراحی شبکه آبیاری سطحی

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!