«به نام آفریننده»
جمعه, 04 فروردين 1402
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

فهرست سدهای حوضه آبریز ارومیه

سدهای ایران - فهرست سدها به تفکیک حوضه های آبریز
   
عنوان سد استان مرحله حوضه آبریز نام رودخانه آب قابل تنظیم 
افزایش ارتفاع سد شهید کاظمی آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه زرینه رود 425
سد آجرلو آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه آجرلو 94
سد آمند تبریز آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه سینیخ چای (آجی چای) 4
سد آمند۱ آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه آجی چای 0.25
سد آمند۲ آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه مسیل آمند 0.25
سد احمدآباد سفلی آذربایجان غربی اجرایی (بدنه سد) ارومیه احمد آباد 5.9
سد اردلان آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه چکی چای 4.5
سد اشنویه (چپرآباد) آذربایجان غربی اجرایی (بدنه سد) ارومیه گدارچای - کانی رش 255.6
سد امام چای آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه امام چای 2.7
سد باراندوز آذربایجان غربی اجرایی (سیستم انحراف آب) ارومیه باراندوز 239
سد باروق (قطار) آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه قوریچای (باروق) 97
سد باروق هریس آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه هورایلی 0.15
سد بالقچی آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه بالقچی  
سد بردوک آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه بردوک چای 3
سد پارام آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه پارام چای 4
سد پیره یوسفان آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه چشمه‌های محلی 0.25
سد تاجیار سراب آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه خارج بستر تاجیار 4.5
سد ترپ آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه لارچای (سینیخ چای) 0.5
سد تیل آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه تیل 0.7
سد چراغ ویس کردستان اجرایی (بدنه سد) ارومیه چم خان (شاخه سقز) 86
سد چوغان (جوقان) آذربایجان شرقی اجرایی (بدنه سد) ارومیه اسب ‌آباد چای 3.23
سد حاجی بابا آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه حاجی بابا (ساروق) 0.87
سد حسنلو آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه خارج بستر گدارچای 94
سد خانقاه سرخ آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه مسیل چر 1
سد خانم گلی آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه جوشاتو سفلی 15.7
سد خراجوچای آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه خراجو چای 9.6
سد خراسانه بوکان آذربایجان غربی اجرایی (بدنه سد) ارومیه خراسانه 2.5
سد خرمالو آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه مسیل شهسوار 0.35
سد خلیفان آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه خلیفان شاخه گدارچای 1.4
سد خونیق آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه قورچی چای 1
سد داش اسپران آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه چهارشنبه چای 1.2
سد دوش آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه چوان چای 1.2
سد ده گرجی اشنویه آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه چشمه ده گرجی (گدار) 0.45
سد دیرعلی آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه دیرعلی (اوربان)  
سد رشکان آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه مسیل رشکان 3.8
سد زره شوران آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه زره شوران (ساروق) 1
سد زولا آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه زولا چای 132.5
سد زیدکندی آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه قوره چای 3.5
سد ساروق (گوگردچی) آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه ساروق (قره قیه) 51.8
سد ساینجق آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه شورسو 13.9
سد سردارآباد آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه سردار آباد 20.5
سد سفیدان عتیق آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه چهارشنبه چای 0.6
سد سنته کردستان در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه خورخوره 65.9
سد سنجاق آذربایجان غربی اجرایی (بدنه سد) ارومیه باجوند 0.4
سد سیمینه رود آذربایجان غربی اجرایی (سیستم انحراف آب) ارومیه سیمینه رود 256
سد شهرچای آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه شهرچای 199
سد شهید کاظمی بوکان (زرینه رود) آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه زرینه رود 605
سد شهید مدنی (ونیار) آذربایجان شرقی اجرایی (بدنه سد) ارومیه آجی ‌چای 300
سد شیرمرد آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه دونگه (ساروق) 6
سد عسگرآباد آذربایجان شرقی در دست مطالعه (شناسایی) ارومیه آجی چای 17
سد علویان آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه صوفی چای 123.4
سد فلکان آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه فلکان 2.42
سد قاضی کندی آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه مسیل قاضی کندی 1.5
سد قلعه چای عجبشیر آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه قلعه چای 55
سد قوریچای میاندوآب آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه باداملو 0.8
سد قوشخانه آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه قوشخانه 0.14
سد قیزقاپان آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه قیزقاپان (ساروق) 0.8
سد قیصرق آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه چکی چای 2.8
سد قینرجه آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه قینرجه 2.6
سد کانسپی آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه کانسپی 1.79
سد کردکند (قپلانتو) کردستان در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه کردکند 12
سد کردکندی آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه خارج بستر اوجانچای 6.03
سد گاودوش آباد آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه خارج بستر آجی چای 2.5
سد گل تپه مهاباد آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه گل تپه (سیمینه رود) 30
سد لیلان چای آذربایجان شرقی اجرایی (بدنه سد) ارومیه لیلان چای 31
سد مامالو آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه مامالو 1
سد مرخز کردستان در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه مرخز 9.95
سد مردق چای (قره ناز) آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه مردق چای 71.67
سد ملا یعقوب آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه وانق چای 4
سد ملک کیان آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه سعید آباد 10
سد مهاباد آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه مهاباد 197.8
سد نازلو آذربایجان غربی اجرایی (بدنه سد) ارومیه نازلو 273
سد نهند آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه نهند چای 32
سد ورگیل آذربایجان غربی اجرایی (بدنه سد) ارومیه ورگیل 2.3
سد هاچه سو آذربایجان غربی در دست بهره برداری ارومیه هاچه سو 3.1
سد هرزورز هریس (خارج بستر) آذربایجان شرقی در دست مطالعه (مرحله اول) ارومیه خارج بستر هرزورز 4.2
سد یزدکان آذربایجان غربی در دست مطالعه (مرحله دوم) ارومیه قرن قای 1.5
سد ینگجه آذرشهر آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه آذرشهر چای 3
سد ینگجه۱ هریس آذربایجان شرقی در دست بهره برداری ارومیه ینگجه چای 1
   
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

دسته بندی عناوین بخش سدهای ایران

جستجوی یک سد در سایت

سدهای بی حاصل (نظر سنجی)

مهم ترین عامل ساخت سدهای بی حاصل در کشور کدام است؟

فشارهای سیاسی بر دستگاه های اجرایی از سوی (مثلاً) نمایندگان مجلس - 37.9%
مفید جلوه دادن طرح از سوی شرکت های مشاور - 14.7%
تلاش دستگاه های اجرایی برای هزینه کردن اعتبارات حتی به شکل غلط - 18.4%
فشارهای اجتماعی مردم - 3.8%
تعداد سدهای بی حاصل بسیار اندک است (نباید چنین پرسشی مطرح شود) - 25%
می توانید نظر مشروح خود را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

شمار آراء: 559
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1399 - 11:23

تعداد سدهای کشور (نظر سنجی)

تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیش از حد نیاز کشور است - 26.9%
متناسب است اما تعدادی از سدها نباید احداث می شدند - 24.4%
هنوز با نیاز کشور فاصله دارد - 48.5%

شمار آراء: 720
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1399 - 11:33
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
noimage
تولید کننده وتامیین کننده
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 22 اسفند 1401
تهیه نقشه های شاپ دراوینگ با نرم افزار تکلا
تهیه نقشه های شاپ دراوینگ با نرم افزار تکلا
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
يكشنبه, 21 اسفند 1401
noimage
افزودنی های بتن
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 07 اسفند 1401
noimage
مدیریت پروژه
(امور اجرایی / متره، صورت وضعیت، اسناد مناقصه)
دوشنبه, 01 اسفند 1401
اجرای تخصصی سازه ساختمان های بتن مسلح
اجرای تخصصی سازه ساختمان های بتن مسلح
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
چهارشنبه, 26 بهمن 1401
noimage
چسب frp مخصوص مقاوم سازی بر پایه اپوکسی الیاف یودی کربن و شیشه
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
يكشنبه, 23 بهمن 1401
noimage
ثبت سفارش و ترخیص ماشین آلات راهسازی و ساختمانی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 17 بهمن 1401
noimage
دفتر فنی-صورت وضعیت-تعدیل
(متقاضیان کار مهندسی عمران / سایر تخصص های مرتبط)
چهارشنبه, 12 بهمن 1401

سد , سدسازی , مهندسی سدسازی , سد خاکی , سد بتنی , سد قوسی , سد وزنی , سد ذخیره ای , سد تغذیه ای , سد تأخیری , لیست سدهای ایران , فهرست سدهای ایران , فهرست سدهای اجرایی , لیست سدهای اجرایی , لیست سدهای مطالعاتی , فهرست سدهای در حال بهره برداری , سدهای اجرایی , سدهای مطالعاتی , سدهای در حال بهره برداری , سدهای اجرایی کشور , سدهای مطالعاتی کشور , سدهای در حال بهره برداری کشور