پس از تولید موفق اولین نرم افزار در سال 1385 گروه مهندسان عمران و کامپیوتر ثانیه (گروه ثانیه) فعالیت خود را به صورت منسجم از سال 1388 در دو زمینه مهندسی عمران و مهندسی نرم افزار حول محورهای زیر آغاز نمود:

تولید نرم افزارهای محاسباتی مهندسی
تولید نرم افزارهای عمومی
ارائه خدمات مهندسی عمران
آموزش و پژوهش

اظهارنظر کنید:

برای اظهارنظر نیازی به ثبت نام نیست.
لطفاً پرسش ها، پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود را در مورد مطالب این صفحه مطرح فرمایید.