مهندس علی رفیعی صاحب امتیاز و مدیر گروه ثانیه است. تمام مجوزهای فعالیت  و حساب های بانکی گروه به نام وی هستند.

نوشتن دیدگاه