* در صورتی که به نظر شما یکی از نرم افزارهای ما گران است، فرم این صفحه را تکمیل و برای ما ارسال کنید.
* تکمیل این فرم به معنای درخواست تخفیف نیست و در خریدهای فعلی شما تأثیری ندارد.
* این پیشنهادات در درازمدت ما را در انجام وظایفمان یاری خواهد کرد.
فقط تکمیل عنوان نرم افزار و قیمت پیشنهادی الزامی است.