* در صورتی که از خرید منصرف شده اید و یا به اشتباه به یکی از حساب های ما وجهی واریز کرده اید، از طریق این صفحه می توانید درخواست اعاده وجه خود را ثبت کنید.
* پس از فعال سازی نرم افزارها، امکان اعاده وجه بی دلیل وجود ندارد.
مشخصات پرداخت کننده
اطلاعات پرداخت
برگشت وجه