این پنجره پس از پنجره آغازین گشوده شده و امکانات نرم افزار از طریق آن فراخوانده می شوند.

نرم افزار کانال , محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای , گروه ثانیه
محاسبات جریان یکنواخت

پنجره محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای را می گشاید. این پنجره قلب نرم افزار است.

راهنمای آنلاین

راهنمای نرم افزار کانال (همین راهنما) را بر روی وب سایت گروه ثانیه فراخوانی می کند.

راهنمای مختصر

راهنمایی مختصری در مورد استفاده از نرم افزار ارائه می کند.

ارسال پیام به گروه ثانیه

از این طریق می توان توسط خود نرم افزار پیامی را مستقیماً به گروه ثانیه ارسال کرد.

پشتیبانی از طریق سایت

صفحه پشتیبانی نرم افزارهای وب سایت گروه ثانیه را فراخوانی می کند.

معرفی نرم افزار و گروه ثانیه

اطلاعات مختصری در مورد نرم افزار و گروه ثانیه ارائه می کند.

خروج

نرم افزار را می بندد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.