اطلاعات مورد نیاز

برای انجام روندیابی یگانه در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
* مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز حداکثر سیلابی
* هیدروگراف سیلاب طراحی
* منحنی تراز - دبی مخزن

ورود اطلاعات

1) پروژه > پروژه جدید
2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
3) روندیابی سیلاب > ورود داده های هیدروگراف ورودی
4) روندیابی سیلاب > ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن

انجام محاسبات

1) روندیابی سیلاب > انجام روندیابی ذخیره ای پالس

مشاهده خروجی

1) روندیابی سیلاب > هیدروگراف های ورودی و خروجی
2) روندیابی سیلاب > منحنی تراز - زمان
3) گزارش گیری > جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس

ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی

1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel

تذکرات

* تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
* برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.
* اگر قبل از روندیابی یگانه، روندیابی چندگانه انجام شده باشد نیازی به انجام گام های یک تا سه ورود اطلاعات نیست.

نوشتن دیدگاه