اطلاعات مورد نیاز

برای انجام روندیابی یگانه در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
* مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز حداکثر سیلابی
* هیدروگراف سیلاب طراحی
* منحنی تراز - دبی مخزن

ورود اطلاعات

1) پروژه > پروژه جدید
2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
3) روندیابی سیلاب > ورود داده های هیدروگراف ورودی
4) روندیابی سیلاب > ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن

انجام محاسبات

1) روندیابی سیلاب > انجام روندیابی ذخیره ای پالس

مشاهده خروجی

1) روندیابی سیلاب > هیدروگراف های ورودی و خروجی
2) روندیابی سیلاب > منحنی تراز - زمان
3) گزارش گیری > جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس

ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی

1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel

تذکرات

* تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
* برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.
* اگر قبل از روندیابی یگانه، روندیابی چندگانه انجام شده باشد نیازی به انجام گام های یک تا سه ورود اطلاعات نیست.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.