اطلاعات مورد نیاز

برای انجام روندیابی چندگانه (روندیابی سیلاب های طراحی و کنترل برای چند سرریز اوجی با طول تاج متفاوت) در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
* مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز حداکثر سیلابی
* هیدروگراف سیلاب طراحی
* هیدروگراف سیلاب کنترل کننده

ورود اطلاعات

1) پروژه > پروژه جدید
2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
3) روندیابی سیلاب > ورود داده های هیدروگراف ورودی
4) روندیابی سیلاب > ورود اطلاعات روندیابی چندگانه

انجام محاسبات

1) روندیابی سیلاب > انجام روندیابی چندگانه

مشاهده خروجی

1) روندیابی سیلاب > نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
2) گزارش گیری > جدول نتایج روندیابی چندگانه

ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی

1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel

تذکرات

* به وسیله روندیابی چندگانه می توان طول تاج مناسب سرریز اوجی (سرریز لبه آبریز) را تعیین کرد و برای سایر سازه های کنترل کننده سطح آب مخزن کاربرد ندارد.
* تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
* برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.

نوشتن دیدگاه