اطلاعات مورد نیاز

برای انجام روندیابی چندگانه (روندیابی سیلاب های طراحی و کنترل برای چند سرریز اوجی با طول تاج متفاوت) در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
* مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز حداکثر سیلابی
* هیدروگراف سیلاب طراحی
* هیدروگراف سیلاب کنترل کننده

ورود اطلاعات

1) پروژه > پروژه جدید
2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
3) روندیابی سیلاب > ورود داده های هیدروگراف ورودی
4) روندیابی سیلاب > ورود اطلاعات روندیابی چندگانه

انجام محاسبات

1) روندیابی سیلاب > انجام روندیابی چندگانه

مشاهده خروجی

1) روندیابی سیلاب > نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
2) گزارش گیری > جدول نتایج روندیابی چندگانه

ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی

1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel

تذکرات

* به وسیله روندیابی چندگانه می توان طول تاج مناسب سرریز اوجی (سرریز لبه آبریز) را تعیین کرد و برای سایر سازه های کنترل کننده سطح آب مخزن کاربرد ندارد.
* تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
* برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.