اطلاعات مورد نیاز

برای انجام توزیع رسوب در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
* مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز نرمال
* حجم رسوب ته نشین شونده در مخزن در طول بازه زمانی مورد نظر (مثلا عمر مفید)

ورود اطلاعات

1) پروژه > پروژه جدید
2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
3) توزیع رسوب > تعیین حجم رسوب
4) توزیع رسوب > استفاده از روش کاهش سطح / استفاده از روش کاهش سطح

انجام محاسبات

1) توزیع رسوب > انجام محاسبات توزیع رسوب

مشاهده خروجی

1) توزیع رسوب > منحنی های تراز - سطح
2) توزیع رسوب > منحنی های تراز - حجم
3) گزارش گیری > جزئیات محاسبات روش کاهش سطح / جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
4) گزارش گیری > جدول توزیع رسوب در سال های مختلف (در صورت انتخاب شدن در گام 3 ورود اطلاعات)

ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی

1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel

تذکرات

* تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
* برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.

نوشتن دیدگاه