پنجره آغازین به شکل زیر بوده و به هنگام اجرای نرم افزار برای چند ثانیه نمایش داده می شود:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

نوشتن دیدگاه