منوی پنجره اصلی کارون به شکل زیر است گه دارای زیر منوهایی می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
پروژه

* پروژه جدید
* فراخوانی پروژه
* حذف پروژه
* ذخیره سازی پروژه
* چاپ
* ارسال پروژه به Excel
* شروع مجدد
* خروج از کارون

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

هندسه مخزن

* ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
* منحنی تراز - حجم
* درون یابی هندسه مخزن

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
توزیع رسوب:

* تعیین حجم رسوب
* انجام محاسبات توزیع رسوب
* منحنی های تراز - سطح
* منحنی های تراز - حجم
* استفاده از روش کاهش سطح
* استفاده از روش افزایش سطح

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
روندیابی سیلاب:

* ورود داده های هیدروگراف ورودی
* ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن
* تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز
* انجام روندیابی ذخیره ای پالس
* منحنی تراز - زمان
* هیدروگراف های ورودی و خروجی
* ورود اطلاعات روندیابی چندگانه
* انجام روندیابی چندگانه
* نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
گزارش گیری:

* جزئیات محاسبات روش کاهش سطح
* جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
* جدول توزیع رسوب در سال های مختلف
* جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس
* جدول نتایج روندیابی چندگانه

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
دستیار:

* درون یابی اسپلاین
* برازش خطی
* حل دستگاه معادلات
* محاسبه ماتریس معکوس
* انتگرال عددی
* اکسترمم های تابع
* صفرهای تابع
* کانال ذوزنقه ای
* نیمرح سطح آب

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
پنجره ها:

* حداکثر اندازه
* حداقل اندازه
* اندازه معمولی
* بستن همه پنجره های داخلی
* عکس گرفتن از پنجره فعال
* نوار ابزار
* نوار وضعیت

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
راهنما:

* راهنمای کارون
* کارون در یک نگاه
* ویژگی های کارون
* نحوه استفاده از راهنما
* جستجو در راهنما
* گام های توزیع رسوب
* گام های روندیابی چندگانه سیلاب (تعیین طول تاج سرریز اوجی)
* گام های روندیابی یگانه سیلاب
* منوها
* پنجره اصلی
* منطق روش کاهش سطح
* منطق روش افزایش سطح
* منطق روش پالس
* نشریه شماره 221 دفتر امور فنی و تدوین معیارها
* مراجع و مطالب تکمیلی لاتین
* ارسال سؤال / پیام به گروه ثانیه
* پشتیبانی از طریق سایت
* راهنمای آنلاین
* درباره کارون
* معرفی گروه ثانیه

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.