ابتدا مقادیر Q، L، P، N، Kp و Ka از کاربر دریافت می شود.

سپس با تخصیص مقدار اولیه Cd = 2 و He = 0 مقدار معادله
Cd(L - 2(Np.Kp + Ka)He)He1.5
محاسبه می گردد.

اگر حاصل معادله فوق از Q کمتر باشد یک واحد یک واحد به He افزوده می شود تا سر انجام مقدار معادله از Q بیشتر شود. در این حالت یک واحد از He کم شده و گام تقسیم بر ده می شود. تکرار این چرخه موجب می شود تا در نهایت He محاسبه گردد.

پس از تعیین He مقدار Cd از رابطه
Cd = (2.185(P/He)2 + 0.6578(P/He) + 0.106)/((P/He)2 + 0.3118(P/He) + 0.06275 , 0 =< (P/He) < 3
Cd = 2.1085 , (P/He) >= 3
محاسبه می گردد. اگر این مقدار با Cd اولیه مساوی باشد مطلوب حاصل است. در غیر این صورت محاسبات فوق برای Cd جدید تا زمانی که Cd دور قبل با دور جدید برابر گردد ادامه می یابد.

پس از تعیین He برای هر H'e دلخواه خواهیم داشت
C'd = 0.2689(H'e/He)0.4971 + 0.7304
Q' = C'd(L - 2(Np.Kp + Ka)H'e)H'e1.5
یعنی به ازای هر دبی، هد انرژی و به ازای هر هد انرژی، دبی مشخص است.

تذکرات

* این نرم افزار فقط تأثیر سرریز اوجی را در روندیابی سیلاب بررسی کرده و طرح هیدرولیکی آن را در دستور کار ندارد.
* در محاسبات مربوط به سرریز اوجی و مقادیر تراز - دبی آن، اثر رقوم پایاب، رقوم کف پایین دست و شیب وجه بالادست سرریز در نظر گرفته نمی شود.
* در صورتی که اولین معادله دارای مقداری منفی گردد، به مفهوم عدم عبور طبیعی سیلاب از مقطع بوده و به اعلام خطا محاسبات متوقف می شود. (در دبی های بزرگ نسبت به طول تاج، مقدار L - 2(Np.Kp + Ka)He منفی می شود)
* در برخی کتب از نماد W به جای P و نیز از اندیس های متفاوتی برای هد انرژی و ضریب تخلیه در شرایط طراحی و غیر از آن استفاده می شود.
* معادلات محاسبه Cd و C'd منطبق با نمودارهای متعارف، با استفاده از برازش Matlab و با R2~1 بدست آمده است. با توجه به این که در نمودار تعیین C'd حداکثر تا H'e/He = 1.6 ترسیم شده، ممکن است رفتار تابع برای مقادیر بزرگتر از آن اندکی با معادله بدست آمده متفاوت باشد. اما به هر حال برای H'e/He > 1.6 در مراجع مطلبی ارائه نشده است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.