نرم افزار برای تولید منحنی تراز - حجم مخزن از روش ذوزنقه استفاده می کند.
بر این اساس حجم جزئی هر تراز برابر خواهد بود با میانگین سطح تراز جاری و تراز قبلی ضربدر فاصله دو تراز. حجم مخزن در هر تراز نیز برابر خواهد بود با حجم تراز قبلی به علاوه حجم جزئی تراز فعلی.

تذکرات

* تعداد نقاط منحنی تراز - حجم دقیقا با تعداد نقاط منحنی تراز - سطح که کاربر به نرم افزار معرفی نموده برابر است.
* در روش های توزیع رسوب ترازهای بالاتر از تراز نرمال مخزن استفاده نمی شوند.
* در روندیابی سیلاب به حجم و ترازهای پایین تر از تراز نرمال مخزن نیازی نیست. اما چون حجم هر تراز برابر با جمع حجم های جزئی تراز های پایین تر است تمام اطلاعات تراز - سطح - حجم مورد استفاده قرار می گیرد.
* در هر صورت حجم متناظر با تراز کف مخزن صفر است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.