روش روندیابی ذخیره ای پالس (Palse storage routing method) یکی از روش های شناخته شده در روندیابی ذخیره ای سیلاب است.
در این روش نرم افزار به طریق زیر عمل می کند:

ابتدا با استفاده از درون یابی کاردینال اسپلاین (برای هنگامی که منحنی تراز - دبی مستقیما وارد شده) و یا معادله تراز - دبی سرریز اوجی (برای هنگامی که استفاده از انرژی سیلاب یک سرریز اوجی انتخاب شده) تراز معادل دبی اولین نقطه هیدروگراف ورودی محاسبه می شود. در حقیقت نرم افزار در این گام تشخیص می دهد که احجام بالاتر از چه ترازی برای روندیابی سیلاب خالی است.

تعداد نقاط منحنی تراز - حجم که متناظر با حجم قابل استفاده برای روندیابی است، محاسبه می شود.

یک آرایه دارای 5 ستون و با تعداد سطرهایی یکی بیشتر از تعداد نقاط محاسبه شده در گام قبل تشکیل می گردد. اگر منحنی تراز - دبی مستقیما وارد شده باشد، به تعداد نقاطی از منحنی تراز - حجم که ترازهای متناظر آن ها بالاتر از بالاترین تراز منحنی تراز - دبی است، از سطرهای آرایه حذف خواهد شد.

ستون اول آرایه شامل فاصله ترازهای حجم روندیابی کننده سیلاب تا تراز نرمال است (هدهای انرژی). این فواصل بر اساس نقاط منحنی تراز - حجم محاسبه شده و به هر حال اولین سطر این ستون برابر با فاصله تراز نرمال تا تراز متناظر با دبی شروع هیدروگراف خواهد بود.

با استفاده از درون یابی کاردینال اسپلاین (برای هنگامی که منحنی تراز - دبی مستقیما وارد شده) و یا معادله تراز - دبی سرریز اوجی (برای هنگامی که استفاده از انرژی سیلاب یک سرریز اوجی انتخاب شده) دبی های متناظر هدهای انرژی ستون اول به ستون دوم آرایه اختصاص می یابد.

اگر اولین دبی هیدروگراف صفر باشد، ستون سوم برابر با حجم متناظر تراز ستون اول منهای حجم نرمال مخزن است. اگر دبی مذکور صفر نباشد، ستون سوم معادل حجم متناظر ستون اول منهای حجم متناظر تراز مربوط به دبی شروع هیدروگراف خواهد بود.

ستون چهارم برابر با حاصل تقسیم ستون سوم آرایه بر فاصله زمانی نقاط هیدروگراف خواهد بود. این عدد برای استفاده از واحد ثانیه بر 3600 نیز تقسیم می شود.

ستون پنجم حاصل جمع ستون چهارم با نصف ستون دوم می باشد.

آرایه دیگری با 6 ستون و هم سطر با تعداد نقاط هیدروگراف تشکیل می شود.

ستون اول و دوم این آرایه با ستون زمان و دبی هیدروگراف برابر است.

ستون سوم برابر با میانگین سطر جاری و سطر قبلی ستون دوم می گردد.

ستون پنجم مساوی با سطر جاری ستون سوم منهای سطر قبلی ستون ششم می شود.

ستون چهارم معادل حاصل جمع سطر جاری ستون پنجم با سطر قبلی ستون چهارم است.

ستون 5 و 2 آرایه قبلی را به ترتیب معادل x و y در نظر گرفته و با انجام درون یابی کاردینال اسپلاین درجه سه با تانسور صفر بر روی این نقاط به ازای مقادیر ستون چهارم اعدادی محاسبه و در ستون ششم ثبت می گردد.

اکنون اگر مقادیر ستون چهارم از دامنه x خارج باشند، انجام محاسبات با ارائه پیغام خطا متوقف خواهد شد.

به عنوان یک ستون اضافی، به ازای مقادیر ستون ششم که همان دبی خروجی از مخزن است، تراز سطح آب ساکن (تراز انرژی) محاسبه می گردد.

در نهایت با استفاده از کاردینال اسپلاین، حداکثر دبی ورودی و خروجی مخزن به همراه زمان های متناظر و نیز تراز حداکثر آب مخزن محاسبه می شود. محاسبه حجم سیلاب با استفاده از انتگرال گیری عددی یکی دیگر از نتایج خروجی است.

تذکرات

* به هنگام استفاده از هد انرژی یک سرریز اوجی در هر مرحله از محاسبات که نرم افزار تشخیص دهد تراز انرژی جریان از تراز انرژی مخصوص حداقل کمتر است، با ارئه پیغام خطا محاسبات را متوقف می کند.
* نیازی به انطباق دادن مقادیر ورودی تراز - سطح، تراز - دبی و هیدروگراف نیست. نرم افزار هر جا که لازم باشد انطباق را با روش های دقیق ریاضی انجام می دهد.
* آرایه ها و مقادیری که در بالا ذکر شد به عنوان «جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس» در پنجره مربوط نمایش داده می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.