روش افزایش سطح (Area Increment method) یکی از روش های مورد استفاده نرم افزار برای توزیع رسوب در مخازن سدهای ذخیره ای است.
در این روش نرم افزار به طریق زیر عمل می کند:

یک ارتفاع برای تراز صفر جدید در نظر گرفته شده و به متغیر h0 نسبت داده می شود. (در آغاز این ارتفاع بر کف مخزن منطبق است)

با درون یابی «کاردینال اسپلاین درجه سه با تانسور صفر» سطح متناظر با h0 محاسبه شده و به متغیر A0 اختصاص داده می شود.

یک آرایه دارای 8 ستون و دارای سطرهایی به تعداد نقاط منحنی تراز - سطح (تا تراز نرمال) تشکیل می شود.

ستون اول، دوم و سوم این آرایه مقادیر تراز، سطح و حجم مخزن را تشکیل می دهد.

ستون چهارم آرایه «سطح رسوب» را در خود جای داده و به این صورت تکمیل می شود: اگر تراز هر ستون از تراز صفر جدید پایین تر باشد مقدار سطح متناظر اولیه به ستون چهارم اختصاص می یابد و اگر مساوی یا بالاتر از آن باشد ستون چهارم با A0 برابر خواهد بود.

ستون پنجم حجم رسوب بین دو تراز را نگهداری می کند: اگر تراز مورد نظر از تراز صفر جدید پایین تر باشد برابر با حجم اولیه تراز جاری منهای حجم اولیه تراز قبلی و در غیر این صورت معادل میانگین سطح رسوب (ستون چهارم) سطر جاری و سطر قبلی ضرب در اختلاف تراز آن ها خواهد بود. در هر حال اولین درایه ستون پنجم صفر است.

ستون ششم حجم تجمعی رسوب و برابر با جمع سطر قبلی ستون ششم با سطر جاری ستون پنجم است.

پس از تکمیل شش ستون فوق، نرم افزار آخرین سطر ستون ششم را با حجم رسوب وارد شده توسط کاربر مقایسه می کند. اگر آخرین سطر ستون ششم کوچک تر باشد نرم افزار یک واحد به h0 افزوده و گام های فوق را تکرار می نماید تا سر انجام آخرین سطر ستون ششم بزرگتر از حجم رسوب وارد شده توسط کاربر گردد. در این جا یک واحد از h0 کم شده و گام تقسیم بر ده می شود و این چرخه آن قدر ادامه می یابد تا سر انجام سطر آخر ستون ششم با حجم رسوب وارد شده توسط کاربر برابر گردد.

اکنون ستون هفتم و هشتم کامل می شوند. این ستون ها به ترتیب سطح و حجم اصلاح شده مخزن بعد از رسوب گذاری می باشند. ستون هفتم برابر ستون دوم منهای ستون چهارم و ستون هشتم برابر با ستون سوم منهای ستون ششم است.

در نهایت حجم رسوب معادل تراز صفر جدید (V0) به روش کاردینال اسپلاین محاسبه می گردد.

پس از انجام کامل محاسبات و ذخیره سازی نتایج در حافظه پیغام انجام موفقیت آمیز محاسبات نمایش داده می شود.

تذکرات

* اگر سطر آخر ستون ششم حجمی کمتر از حجم رسوب وارد شده توسط کاربر را نشان دهد ولی h0 بزرگتر یا مساوی با تراز نرمال گردد، بیانگر بزرگ بودن حجم رسوب نسبت به حجم نرمال مخزن بوده و با پیغام خطا محاسبات متوقف می شود.
* اگر در چرخه محاسبات، h0 دارای مقداری کمتر از رقوم کف مخزن گردد، بیانگر این واقعیت است که حتی اگر رقوم صفر جدید در کف مخزن در نظر گرفته شود الگوی توزیع، حجمی بیش از مقدار تعیین شده را ارئه می کند. این موضوع هنگامی رخ می دهد که سطح اولیه کف مخزن عددی بزرگتر از صفر بوده و یا (به احتمال ضعیف) نقاط منحنی تراز - سطح در نزدیکی کف مخزن دارای پراکندگی نامطلوبند.
* در نمایش «جزئیات محاسبات به روش افزایش سطح» آرایه ای که در بالا ذکر شد بدون درج ستون پنجم، به همراه مقادیر h0، A0 و V0 نمایش داده می شود. در واقع ستون پنجم تا هفتم جدول معادل ستون ششم تا هشتم آرایه است.
* گاهی اوقات ممکن است آخرین سطر ستون پنجم جدول (یا همان آخرین سطر ستون ششم آرایه) که معادل حجم رسوب توزیع شده در مخزن است به مقدار بسیار ناچیزی با حجم رسوب وارد شده توسط کاربر متفاوت باشد. این تفاوت به معنی اشتباه بودن محاسبات نیست. در حقیقت برای حذف این تفاوت باید به ازای صفر جدید یک سطر به آرایه افزود و نیز برای محاسبه تراز - حجم به جای روش ذوزنقه از انتگرال گیری استفاده کرد. اما چون چنین کاری ارزش عملی ندارد از آن صرف نظر شده است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.