در توزیع رسوب چند مرحله ای به روش افزایش سطح یا کاهش سطح (فرقی نمی کند) حجم رسوب هر مرحله با استفاده از منحنی تراز - سطح اولیه توزیع شده و در نهایت مقادیر منحنی های تراز - سطح - حجم اصلاح شده ارائه می شود.
در حقیقت توزیع چند مرحله ای معادل چند بار توزیع رسوب با حجم رسوبات مختلف است.

نوشتن دیدگاه