پنجره Input data of Elevation-Area curve را می گشاید. این پنجره برای دریافت اطلاعات هندسی مخزن طراحی شده و با دریافت سطح مخزن در هر تراز، حجم متناظر را محاسبه نموده و همگی را در حافظه ذخیره می کند.
این اطلاعات برای انجام توزیع رسوب و روندیابی ضروری می باشند.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
قدم به قدم
گام 1

پس از گشودن پنجره، اطلاعات مورد نظر را که شامل تراز و سطح می باشد، در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید. زیر جدول تعداد نقاط وارد شده نمایش داده می شود.

گام 2

در کادر زرد رنگ پایین و چپ پنجره رقوم نرمال مخزن (معادل تراز تاج سرریز) را وارد نمایید.

گام 3

دکمه «کنترل توصیفی» را کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد، ترسیمه مقادیر تراز-سطح (سطح: محور افقی و تراز: محور عمودی) در کادر مربوط نمایش داده شده و کلید «تأیید» فعال می شود.

گام 4

با فشردن کلید «تأیید» اطلاعات تراز - سطح - حجم در حافظه ذخیره و مقادیر کلی حجم در یک پیغام نمایش داده می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* واحد طول فقط بر حسب متر و غیر قابل تغییر است. اما واحد سطح را می توان ار کادر مربوط هکتار یا متر مربع انتخاب کرد. چون پیش فرض واحد سطح هکتار است، به سازگاری واحدها توجه کنید.
* منحنی تراز - سطح یک منحنی صعودی است. بنابر این اگر تمایل دارید اطلاعات از تراز بالا وارد شوند، لازم است ترتیب داده ها را از حالت صعودی به نزولی تغییر دهید.
* اگر رقوم نرمال مخزن بالاترین رقوم وارد شده باشد، روندیابی سیلاب مقدور نبوده و در این زمینه به کاربر تذکر داده می شود.
* همواره یک سطر اضافی انتهای جدول وجود دارد. نگران آن نباشید.
* اندازه پنجره غیر قابل تغییر است.

معرفی راست کلیک جدول

همان گون که در شکل زیر مشاهده می شود امکاناتی برای سهولت وارد کردن اطلاعات در نظر گرفته شده، چرا که غالبا جدول تراز - سطح در یک فایل (مثلا اکسلی) موجود می باشد. بنابر این لازم است نرم افزار فقط به تایپ مقادیر وابسته نباشد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
الصاق داده ها در جدول (ctrl+v)

برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.

حذف داده ها از جدول (ctrl+Del)

تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.

درج یک سطر خالی (Alt+Space)

در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.

حذف سطر جاری (Del)

سطر جاری جدول را حذف می کند.

تعویض ستون های جدول (ctrl+s)

جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.