پنجره Total Elevation - Volume curve of Reservoir را می گشاید. این پنجره نمودار تراز - حجم متناظر با مقادیر تراز - سطح معرفی شده به نرم افزار را نمایش می دهد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

نرم افزار برای خطوط راهنما مقیاس مناسبی را حدس می زند. اما اگر از نظر شما هر کدام از مقیاس های عمودی یا افقی مناسب نیست، می توانید آن را از کادر مربوط تغییر دهید. البته در هر صورت واحدها ثابت هستند. (میلیون متر مکعب و متر)
در کادر «نمایش» می توان نمایش خطوط راهنما، نقط منحنی و داده های منحنی را تعیین کرد. اما اگر نقاط منحنی برای نمایش انتخاب نشود، به هر حال داده های منحنی هم نمایش داده نمی شوند.

نوشتن دیدگاه