با استفاده از ActiveX یک پروژه کارون را به صورت تخصصی شده، تفصیلی، گرافیکی، صفحه بندی شده و آماده چاپ به Excel ارسال می کند.
پس از اجرای این دستور پنجره معروف Save ویندوز گشوده شده و نام فایل اکسلی را از کاربر دریافت می کند. سپس بلافاصله ارسال به اکسل را آغاز و پیشرفت کار را به کاربر گزارش می دهد.
پس از اتمام موفقیت آمیز ارسال به اکسل پیغام مناسب نمایش داده شده و بس از آن یک بالون در نوار ابزار ویندوز بر روی آیکن کارون باز شده و مسیر فایل را یادآوری می کند. اگر بر روی بالون کلیک کنید، مسیر فایل گشوده می شود.

فایل اکسلی ایجاد شده در حالت کلی شامل صفحاتی به شرح زیر است:

صفحه اول

شامل اطلاعات عنوان پروژه و فهرست لینک صفحات فایل در دو ستون فهرست موضوعی جداول و نمودارها.

مقادیر تراز - سطح - حجم

شامل جدول مقادیر تراز - سطح - حجم.

جزئیات توزیع رسوب

شامل جدول جزئیات محاسبات توزیع رسوب به یکی از روش های افزایش یا کاهش سطح و در صورتی که توزیع چندگانه رسوب انجام شده باشد، جداول تغییر سطح و حجم در سال های مختلف.

منحنی تراز - سطح

شامل نمودار تغییرات تراز در برابر سطح مخزن.

منحنی تراز - حجم

شامل نمودار تغییرات تراز در برابر حجم مخزن.

جزئیات روندیابی

شامل جدول مقادیر هیدروگراف های ورودی و خروجی و جزئیات روش ذخیره ای پالس.

هیدروگراف ها

شامل هیدروگراف های ورودی و خروجی.

روندیابی چندگانه

شامل جداول نتایج روندیابی چندگانه در سیلاب طراحی كنترل كننده برای سرریزهای اوجی مختلف.

نمودار سطح آب مخزن

شامل نمودار تغییرات سطح آب مخزن در مقابل تغییر طول تاج سرریز اوجی در سیلاب های طراحی و کنترل.

تذکرات

* بسته به نوع پروژه ممکن است برخی از صفحات فوق در فایل اکسلی وجود نداشته باشد.
* برای ارسال، الزاماً باید اکسل نصب باشد.
* فایل ایجاد شده بدون رمزنگاری و قابل خواندن و نوشتن است.
* تمام جداول و نمودارها به صورت پیکربندی شده و رنگی آماده چاپ هستند.
* هر صفحه شامل لینک هایی برای رفتن به ابتدا و انتهای صفحه، صفحه اول و صفحات قبل و بعد می باشد.
* برخی از ویروس یاب ها ممکن است به هنگام ارسال پروژه به اکسل هشدار دهند. این پدیده نه به سبب وجود ویروس بلکه به خاطر استفاده از ActiveX است. در چنین مواقعی ActiveX مورد استفاده کارون را به عنوان یک عامل نرم افزاری مجاز به ویروس یاب معرفی کنید.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.