پنجره Trapezoidal open channel را می گشاید. این پنجره برای انجام محاسبات جریان یکنواخت در یک کانال ذوزنقه ای استفاده می شود.
این پنجره جزء یک پروژه کارون محسوب نمی شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
توضیح ضروری

ذوزنقه به همراه انواع خاص آن (مستطیل و مثلث) یکی از متداول ترین هندسه های مورد استفاده برای طراحی کانال های باز می باشد.
برای بدست آوردن یک مقطع مناسب لازم است بعد از تعیین پارامترهای اجباری و غیر قابل تغییر، تأثیر سایر پارامترها را بر نتایج بررسی کنیم. این بررسی نیازمند انجام محاسبات متداخل، طولانی و حل چندین معادله غیر صریح است.
این پنجره با انعطاف پذیری بالا نتایج مورد نظر را بدست آورده و از آن ها نمودار نیز تهیه می کند.

نحوه محاسبه بدین ترتیب است که از بین دبی، ضریب زبری مانینگ، شیب طولی، عرض کف و شیب کناره ها که اطلاعات لازم برای بدست آوردن فاکتورهای هیدرولیکی یک کانال ذوزنقه ای دارای جریان یکنواخت است، یکی را به عنوان متغیر انتخاب می کنیم. اگر نام این متغیر x و فاکتورهای هیدرولیکی نظیر مساحت، پیرامون مرطوب و ... توابعی با نام F1، F2 و ... باشند، نرم افزار مقادیر Fi(x) را در بازه دلخواه به شما ارائه می کند.

پارامترهای هیدرولیکی
دبی (Q)
ضریب زبری مانینگ (n)
شیب طولی (S)
عرض کف (b)
شیب کناره ها (z)
ضریب تصحیح انرژی جنبشی (Alpha)
لزجت سینماتیکی (Nu)
فاکتورهای هیدرولیکی
مساحت (A)
پیرامون مرطوب (P)
شعاع هیدرولیکی (R)
عرض سطح (T)
عمق هیدرولیکی (D)
عمق نرمال (d)
سرعت نرمال (V)
عدد فرود (Fr)
عدد رینولدز (Re)
انرژی مخصوص (E)
قدم به قدم
گام 1

از کادر «تعیین متغیر و مقادیر ثوابت» متغیر مورد نظر را (که در بالا توضیح داده شد) انتخاب کرده و اگر ضریب تصحیح انرژی جنبشی یا لزجت سینماتیکی به عنوان ثوابت مناسب نیستند، آن ها را تغییر دهید.

گام 2

با انتحاب متغیر مستطیل مربوط به آن غیر فعال شده و شما باید از همان کادر «تعیین متغیر و مقادیر ثوابت» سایر مقادیر را وارد کنید. این مقادیر ثابت تلقی می شوند.

گام 3

اگر می خواهید فاکتورهای هیدرولیکی فقط برای یک مقدار متغیر محاسبه شود، گزینه «یگانه» را از کادر «تعیین بازه تغییرات متغیر» انتخاب کرده و مقدار مورد نظر را وارد کنید. اگر هم محاسبه در بازه ای از متغیر مطلوب شماست، مقدار ابتدا و انتهای بازه و گام نقاط را وارد کنید

گام 4

بر روی دکمه «انجام محاسبات» کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد فاکتورهای هیدرولیکی در جدول نمایش داده شده و به صورت خودکار (اگر گزینه چندگانه را انتخاب کرده باشید) نمودار عمق نرمال بر حسب متغیر انتخابی ترسیم می شود.

گام 5

اکنون اگر اشاره گر موس را بر روی نمودار حرکت کنید، مختصات نقاط هدف نمایش داده شده و اگر با پایین نگه داشتن کلید ctrl این کار را انجام دهید، برای هر نقطه این مختصات نمایش داده می شود.

گام 6

می توانید با تغییر «محور عمودی نمودار» و «اعشار» از کادر «تنظیم خروجی» نتایج را به صورت دلخواه ملاحظه کنید. اما برای انجام محاسبات جدید باید بر روی دکمه«محاسبات جدید» کلیک کرده و مراحل فوق را تکرار نمایید.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* واحدها بر حسب SI می باشند.
* برای تعیین تغییر شیب هر دو وجه به صورت توأم، دایره بین شیب وجه راست و شیب وجه چپ را انتخاب کنید.
* همواره ستون سمت چپ جدول مقادیر متغیر و ستون صورتی رنگ مقادیر انتخابی برای ترسیم نمودار می باشد.
* در محاسبات از روابط عام استفاده شده و از اثر (حتی) شیب بستر نیز چشم پوشی نگردیده است.

معرفی راست کلیک جدول

راست کلیک جدول به شکل زیر فعال است:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.