پنجره Input data of Hydrograph را می گشاید. این پنجره برای دریافت اطلاعات هیدروگراف (آبنمود) ورودی به مخزن طراحی شده است.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
قدم به قدم
گام 1

پس از گشودن پنجره، اطلاعات مورد نظر را که شامل زمان و دبی می باشد، در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید. زیر جدول تعداد نقاط وارد شده نمایش داده می شود.

گام 2

دکمه «کنترل توصیفی» را کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد، ترسیمه مقادیر دبی - زمان (زمان: محور افقی و دبی: محور عمودی) در کادر مربوط نمایش داده شده و کلید «تأیید و خروج» و لینک های پایین صفحه فعال می شوند. همچنین با انجام درون یابی، دبی حداکثر سیلاب نیز ارائه می گردد.

گام 3

با فشردن کلید «تأیید و خروج» اطلاعات هیدروگراف در حافظه ذخیره و پنجره بسته می شود. لینک ها پایین صفحه نیز همین عمل را انجام داده و به علاوه شما را به پنجره مربوط به لینک منتقل می نمایند.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* دبی حداکثر نماش داده شده با درون یابی محاسبه شده و الزاما بر یکی از نقاط هیدروگراف منطبق نیست.
* واحد زمان و دبی فقط بر حسب ساعت و متر مکعب بوده و غیر قابل تغییر است. به سازگاری واحدها توجه کنید.
* داده های زمان هیدروگراف حتما باید از صفر شروع شوند، اما دبی می تواند در لحظه صفر دارای مقداری بیش از صفر باشد.
* فواصل زمانی هیدروگراف باید با هم برابر باشند. اگر هیدروگراف شما این گونه نیست، نگران نباشید. نرم افزار به درون یابی های دقیق ریاضی مجهز است. می توانید از مسیر دستیار > درون یابی اسپلاین هیدروگراف مناسب را تهیه کرده و به جای هیدروگراف قبلی الصاق نمایید.
* همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول وجود دارد. نگران آن نباشید.
* اندازه پنجره غیر قابل تغییر است.
* هر یک از لینک های زیر پنجره معادل یکی از زیر منوهای منوی «روندیابی سیلاب» می باشد.

معرفی راست کلیک جدول
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
الصاق داده ها در جدول (ctrl+v)

برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.

حذف داده ها از جدول (ctrl+Del)

تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.

درج یک سطر خالی (Alt+Space)

در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.

حذف سطر جاری (Del)

سطر جاری جدول را حذف می کند.

تعویض ستون های جدول (ctrl+s)

جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.