پنجره Input data of control Hydrograph را می گشاید. این پنجره برای دریافت اطلاعات روندیابی چندگانه به کار می رود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
توضیح ضروری

وقوع سیلاب طرح شرایطی غیر عادی را برای مخزن رقم می زند. اما وقوع یک سیلاب بزرگتر که معمولا از آن به عنوان سیل کنترل یا سیل کنترل کننده یاد می شود، مرز شرایط اضطراری سیستم را مشخص می کند.
می دانیم وقوع سیلاب و تخلیه آن توسط سرریز باعث می شود تراز سطح آب مخزن از تراز نرمال بالاتر بیاید. همواره این افزایش تراز سطح آب مخزن یکی از پارامترهای مهم تعیین تراز تاج سد و در بسیاری موارد عامل تعیین کننده محسوب می شود.
برای انجام روندیابی سیلاب کنترل به راحتی می توان در پنجره مربوط به منوی «ورود داده های هیدروگراف ورودی» به جای هیدروگراف سیلاب طرح، هیدروگراف سیلاب کنترل را وارد نمود و نتایج را استحصال کرد. (پس کاربرد این پنجره چیست؟!!)
هیدرولیک سازه تخلیه کننده سیلاب (مثلا سرریز) تأثیر مستقیمی بر هیدرولیک مخزن و در نتیجه تراز سطح آب اعمال می کند. به طور خاص برای سرریز های اوجی که یکی از متداول ترین سرریزهای مورد استفاده در صنعت سد سازی اند، طول تاج سرریز مهم ترین پارامتر هیدرولیکی طراحی محسوب می شود. به عبارت دیگر در یک سیل معین تغییر طول تاج سرریز اوجی بسیار بیشتر از سایر پارامترهای هیدرولیکی تراز سطح آب مخزن را تغییر می دهد.
با عنایت به توضیحات فوق بدیهی است که تعیین طول تاج سرریز اوجی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تعیین تراز تاج سد می باشد. بنابر این لازم است تغییرات تراز سطح آب مخزن (و نیز پاره ای فاکتورهای هیدرولیکی دیگر) بر اساس تغییر طول تاج سرریز جهت تعیین طول تاج بهینه آن در دست باشد.
اساسا تعیین دبی طراحی سرریز اوجی برای یک طول تاج خاص کار مشکلی است. (قسمت «توضیح ضروری» راهنمای منوی «تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز» را ببینید.) پس هنگامی که این تعیین دبی برای چند طول تاج مد نظر بوده و به علاوه روندیابی با یک سیلاب دیگر (سیلاب کنترل) برای همه طول تاج های مذکور نیز مورد نیاز باشد، انجام غیر خودکار محاسبات تقریبا غیر عملی و نتایج آن غیر قابل اعتماد است. فراهم آوردن زمینه انجام چنین محاسباتی وظیفه این پنجره است.
لازم به ذکر است که معادله تعیین تراز تاج سد با انرژی سیلاب کنترل پارامترهای دیگری نیز در خود دارد و به علاوه ممکن است روابط غیر وابسته به سیل کنترل حاکم باشند.

قدم به قدم
گام 1

پس از گشودن پنجره، اطلاعات مورد نظر را که شامل زمان و دبی می باشد، در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید. زیر جدول تعداد نقاط وارد شده نمایش داده می شود.

گام 2

دکمه «کنترل توصیفی» را کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد، ترسیمه مقادیر دبی - زمان (زمان: محور افقی و دبی: محور عمودی) در کادر مربوط برای هر دو سیلاب طرح و کنترل نمایش داده شده و کادر «پارامترهای طراحی هیدرولیکی سرریز لبه آبریز (اوجی)» کلید «تأیید و خروج» و لینک های پایین صفحه فعال می شوند. همچنین با انجام درون یابی، دبی حداکثر سیلاب ها نیز ارائه می گردد.

گام 3

در کادر «پارامترهای طراحی هیدرولیکی سرریز لبه آبریز (اوجی)» اطلاعات طراحی را که شامل موارد ذیل می شود وارد کنید:
* بازه طول تاج (L) و گام تغییرات آن: طول خالص تاج سرریز بدون احتساب فشردگی های هیدرولیکی.
* ارتفاع بالادست (P): فاصله تراز تاج سرریز تا کف کانال تقرب بالادست آن.
* ضریب فشردگی کناره ها (Ka): برای انتخاب مقدار مناسب به کتب مرجع مراجعه کنید.

گام 4

با فشردن کلید «تأیید و خروج» اطلاعات روندیابی چندگانه در حافظه ذخیره و پنجره بسته می شود. لینک «انجام روندیابی چندگانه» نیز همین اعمال را انجام داده و به علاوه محاسبات روندیابی را نیز انجام می دهد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

تذکرات

* سرریز لبه آبریز (Overflow Spillway) همان سرریز اوجی (Ogee) است.
* در روندیابی چندگانه اثر پایه های پل در نظر گرفته نمی شود. برای این منظور و نیز مشاهده جزئیات لازم است روندیابی را برای یک طول تاج خاص و به صورت یگانه انجام دهید.
* دبی حداکثر نماش داده شده با درون یابی محاسبه شده و الزاما بر یکی از نقاط هیدروگراف منطبق نیست.
* واحد زمان و دبی فقط بر حسب ساعت و متر مکعب بوده و غیر قابل تغییر است. به سازگاری واحدها توجه کنید.
* داده های زمان هیدروگراف حتما باید از صفر شروع شوند، اما دبی می تواند در لحظه صفر دارای مقداری بیش از صفر باشد.
* فواصل زمانی هیدروگراف باید با هم برابر باشند. اگر هیدروگراف شما این گونه نیست، نگران نباشید. نرم افزار به درون یابی های دقیق ریاضی مجهز است. می توانید از مسیر دستیار > درون یابی اسپلاین هیدروگراف مناسب را تهیه کرده و به جای هیدروگراف قبلی الصاق نمایید.
* همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول وجود دارد. نگران آن نباشید.
* اندازه پنجره غیر قابل تغییر است.
* هر یک از لینک های زیر پنجره معادل یکی از زیر منوهای منوی «روندیابی سیلاب» می باشد.

معرفی راست کلیک جدول
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
الصاق داده ها در جدول (ctrl+v)

برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.

حذف داده ها از جدول (ctrl+Del)

تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.

درج یک سطر خالی (Alt+Space)

در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.

حذف سطر جاری (Del)

سطر جاری جدول را حذف می کند.

تعویض ستون های جدول (ctrl+s)

جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.