پنجره Input and Output Hydrograph را می گشاید. در این پنجره هیدروگراف ورودی (روندیابی نشده) و هیدروگراف خروجی (روندیابی شده) در یک جا نمایش داده می شوند.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

نرم افزار برای خطوط راهنما مقیاس مناسبی را حدس می زند. اما اگر از نظر شما هر کدام از مقیاس های عمودی یا افقی مناسب نیست، می توانید آن را از کادر مربوط تغییر دهید. البته در هر صورت واحدها ثابت هستند. (ساعت و متر مکعب بر ثانیه)
در کادر «نمایش» می توان نمایش خطوط راهنما، نقط منحنی و داده های منحنی را تعیین کرد. اما اگر نقاط منحنی برای نمایش انتخاب نشود، به هر حال داده های منحنی هم نمایش داده نمی شوند.
لینک های «منحنی تراز - زمان» و «جزئیات محاسبات روندیابی» پنجره های مربوط را می گشایند.

نوشتن دیدگاه