پنجره Elevation - Area curve of Reservoir را می گشاید. در این پنجره نمودار تراز - سطح مخزن برای قبل از رسوب گذاری و بعد از رسوب گذاری در پایان دوره زمانی تعیین شده نمایش داده می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکر مهم:

چون روش های توزیع رسوب مورد استفاده، رسوب را فقط در زیر تراز نرمال توزیع می کنند، حتی اگر منحنی تراز - سطح اولیه مقادیر تراز های بالاتر را نیز معرفی کند، نمودار های فوق حداکثر تا تراز نرمال نمایش داده می شوند.

نرم افزار برای خطوط راهنما مقیاس مناسبی را حدس می زند. اما اگر از نظر شما هر کدام از مقیاس های عمودی یا افقی مناسب نیست، می توانید آن را از کادر مربوط تغییر دهید. البته در هر صورت واحدها ثابت هستند. (هکتار و متر)
در کادر «نمایش» می توان نمایش خطوط راهنما، نقط منحنی و داده های منحنی را تعیین کرد. اما اگر نقاط منحنی برای نمایش انتخاب نشود، به هر حال داده های منحنی هم نمایش داده نمی شوند.
لینک های «منحنی های تراز - حجم» و «جزئیات محاسبات» پنجره های مربوط را می گشایند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.