پنجره Elevation - time curve را می گشاید. در این پنجره نمودار تراز سطح آب مخزن در مقابل زمان نمایش داده می شود. (هنگام وقوع سیلاب)

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

نرم افزار برای خطوط راهنما مقیاس مناسبی را حدس می زند. اما اگر از نظر شما هر کدام از مقیاس های عمودی یا افقی مناسب نیست، می توانید آن را از کادر مربوط تغییر دهید. البته در هر صورت واحدها ثابت هستند. (ساعت و متر)
در کادر «نمایش» می توان نمایش خطوط راهنما، نقط منحنی و داده های منحنی را تعیین کرد. اما اگر نقاط منحنی برای نمایش انتخاب نشود، به هر حال داده های منحنی هم نمایش داده نمی شوند.
لینک های «هیدروگراف ها» و «جزئیات محاسبات روندیابی» پنجره های مربوط را می گشایند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.