پنجره Mathematical Assistant را می گشاید. این پنجره برای حل معادله [A][X]=[B] به کار می رود.
این پنجره جزء یک پروژه کارون محسوب نمی شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
قدم به قدم
گام 1

در کادر «تشکیل ماتریس A و B» تعداد مجهولات را که طبیعتا با تعداد معادلات برابر است وارد و بر روی دکمه «تشکیل ماتریس های جدید» کلیک کنید. ماتریس [A] که همان ماتریس ضرایب است به صورت مربعی و ماتریس [B] به صورت ستونی تشکیل خواهد شد.

گام 2

مقادیر ماتریس های A و B در جداول مربوط وارد کرده و یا با راست کلیک کردن الصاق نمایید.

گام 3

دقت اعشار نتایج را انتخاب کرده و بر روی دکمه «حل دستگاه معادلات» کلیک کنید تا نتایج در جدول [X] نماش داده شود.

گام 4

برای تغییر درایه های ماتریس های A و B یا تغییر دقت نتایج پس از اعمال دوباره بر روی دکمه «حل دستگاه معادلات» کلیک کنید اما برای تغییر بعد ماتریس ها (تعداد مجهولات) باید از گام اول را تکرار نمایید.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* این پنجره ارتباطی با پروژه های نرم افزار ندارد.
* حداقل تعداد مجهولات دو می باشد.
* نام تمامی پنجره های دستیار ریاضی نرم افزار Mathematical Assistant می باشد.

معرفی راست کلیک جدول ماتریس های A و B
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
معرفی راست کلیک جدول ماتریس X
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.