پنجره Detail of Area Reduction method calculation را می گشاید. در این پنجره جدول جزئیات توزیع رسوب به روش کاهش سطح نمایش داده می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* h0 تراز صفر جدید مخزن و A0 و V0 به ترتیب سطح و حجم اولیه متناظر با آن است.
* واحد طول فقط بر حسب متر و غیر قابل تغییر است. اما واحد سطح و حجم را می توان از کادر مربوط انتخاب کرد.
* حداکثر رقوم نمایش داده شده در جدول رقوم نرمال مخزن است؛ حتی اگر داده های منحنی تراز - سطح اولیه رقوم های بالاتر را نیز در بر بگیرد.
* اگر توزیع رسوب در سال های مختلف انجام شده باشد، این جدول محاسبات سال آخر را نمایش می دهد.

راست کلیک روی جدول
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.