پنجره Detail of Palse Storage Routing method calculation را می گشاید. در این پنجره جدول جزئیات محاسبات روندیابی سیلاب به روش ذخیره ای پالس نمایش داده می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکر مهم

مقادیر حداکثر با استفاده از درون یابی محاسبه شده و الزاما بر یکی از داده های جدول منطبق نیست.

راست کلیک روی جداول
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.