پنجره Table of multi Routing results را می گشاید. این پنجره نتایج روندیابی چندگانه برای طول تاج های مختلف سرریز لبه آبریز (اوجی) مورد نظر را در شرایط وقوع سیلاب طراحی و سیلاب کنترل کننده نشان می دهد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
راست کلیک روی جداول
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

نوشتن دیدگاه