قسمت «اکسترمم های تابع» از پنجره Mathematical Assistant را می گشاید. این قسمت مقادیر اکسترمم های نسبی و مطلق نموداری را که فقط تعدادی نقطه از آن در دسترس است، محاسبه می کند.
این پنجره جزء یک پروژه کارون محسوب نمی شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
توضیح ضروری

گاهی اوقات فقط تعداد محدودی از نقاط یک تابع در دست است و به دلایلی از جمله ناشناخته یا پیچیده بودن نمی توان معادله تابع را بدست آورد. با این حال ممکن است بدون امکان عملی یا منطقی برای محاسبه مقدار تابع روی سایر نقاط، به اکسترمم یابی در بازه مورد نظر نیاز باشد.
این قسمت به کمک «کاردینال اسپلاین درجه سه با تانسور صفر» مقادیر تابع در تمام نقاط بازه را بدست آورده و سپس اکسترمم ها را می یابد.
برای مطالعه مطالب تفصیلی از نحوه محاسبه مقادیر تابع به بخش توضیح ضروری راهنمای منوی «درون یابی اسپلاین» مراجعه کنید.

قدم به قدم
گام 1

پس از گشودن پنجره نقاط را در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید.

گام 2

پس از تنظیم اعشار مورد نظر برای پاسخ، بر روی دکمه «یافتن اکسترمم ها» کلیک کنید.

گام 3

ترسیمه نمودار و نقاط اکسترمم نمایش داده می شوند.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* این پنجره ارتباطی با پروژه های نرم افزار ندارد.
* در صورتی که بیش از یک نقطه دارای حداکثر و یا حداقل مطلق مقدار تابع باشند، فقط یکی از آن ها به عنوان ماکسیمم یا مینیمم مطلق نمایش داده می شود.
* به هنگام اکسترمم یابی به مطلوبیت ترسیمه توجه کنید.
* در صورتی که در نمودار ترسیم شده طولی وجود داشته باشد که به ازای آن بیش از یک عرض رسم شده و یا تابع در زیر بازه ای دارای مقدار ثابت باشد، پاسخ الزاما معتبر نیست.
* در ستون x الزاما باید داده ها صعودی باشند.
* همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول سمت چپ وجود دارد. نگران آن نباشید.
* نام تمامی پنجره های دستیار ریاضی نرم افزار Mathematical Assistant می باشد.

معرفی راست کلیک جدول سمت چپ
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
الصاق داده ها در جدول (ctrl+v)

برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.

حذف داده ها از جدول (ctrl+Del)

تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.

کپی داده ها از جدول (ctrl+c)

برای کپی ستون ها به حافظه به کار می رود.

درج یک سطر خالی (Alt+Space)

در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.

حذف سطر جاری (Del)

سطر جاری جدول را حذف می کند.

تعویض ستون های جدول (ctrl+s)

جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.

معرفی راست کلیک جداول سمت راست

راست کلیک جداول سمت راست نیز به شکل زیر فعال است:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.