نرم افزار تخصصی کارون در چهار نسخه سحر، سپیده، صبح و سلام عرضه می شود. تفاوت های این نسخ را در جدول زیر مشاهده می کنید:

امکاناتســـحرسپیدهصـــبحســلام
درون یابی اسپلاین هندسه مخزن
روندیابی ذخیره ای ساده به روش پالس ×
روندیابی چندگانه × ×
تعیین دبی طراحی و طول تاج مناسب سرریز اوجی × ×
توزیع رسوب به روش افزایش سطح × ×
توزیع رسوب به روش کاهش سطح × ×
توزیع رسوب در سال های مختلف × ×
جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای باز × × ×
درون یابی اسپلاین × × ×
حل دستگاه معادلات × × ×
اکسترمم عددی × × ×
انتگرال عددی × × ×
صفرهای تابع عددی × × ×

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.