به محض اجرای نرم افزار پنجره خوش آمد گویی به شکل زیر نمایش داده شده و به صورت خودکار بسته می شود:

نرم افزار چشمه , طراحی کانال انتقال آب , گروه ثانیه

نوشتن دیدگاه