نکته 1

در محاسبات جریان یکنواخت، مجرا تحت فشار نمی شود.

نکته 2

در یک کانال دایره ای (تونل، لوله، کالورت و ...) حداکثر عمق جریان آزاد به دلیل محدود شدن عمق نرمال به قطر دایره، محدودیت دارد.

نکته 3

در کانال دایره ای در نظر گرفتن عمق آزاد و پوشش مفهومی ندارد.

نکته 4

حداکثر دبی در کانال های دایره ای در عمقی کمتر از قطر دایره محقق می شود. (حداکثر دبی در حالت پر نیست)

نرم افزار چشمه , طراحی کانال انتقال آب , گروه ثانیه
نکته 5

دبی های بزرگ تر از دبی مقطع پر و کوچک تر از دبی حداکثر، دارای دو عمق نرمال هستند. (مراجع هیدرولیک را مطالعه کنید) که نرم افزار همواره عمق کوچک تر را محاسبه می کند. چنین مقادیری با رنگ نارنجی در جدول نمایش داده می شوند.

نرم افزار چشمه , طراحی کانال انتقال آب , گروه ثانیه
نکته 6

با توجه به هندسه انتخابی شما و بر خلاف کانال های غیر سرپوشیده ممکن است برخی ردیف های محاسباتی جواب نداشته باشد (دبی به صورت آزاد نمی تواند از مقطع عبور کند). در این شرایط ردیف های بی جواب در جدول به رنگ قرمز نمایش داده شده و نمودار و نیز هندسه مقطع نمایش داده نمی شود.

نرم افزار چشمه , طراحی کانال انتقال آب , گروه ثانیه
نرم افزار چشمه , طراحی کانال انتقال آب , گروه ثانیه

نوشتن دیدگاه