این پنجره به صورت اختصاصی برای نرم افزار طراحی شده و برای برقراری ارتباط با کاربر به کار می رود. رنگ پنجره و آوای فراخوانی آن در شرایط مختلف متفاوت است.

سبز

دستور کاربر یا اقدام نرم افزار با موفقیت انجام شده است.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
زرد

نقص و یا مشکلی را برای اجرای دستور کاربر متذکر می شود.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
قرمز

وقوع خطا یا توفق اجرای فرمان را اعلام می کند.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
آبی

برای تصمیم گیری از کاربر سؤالی می پرسد.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
سبزآبی

وارد کردن اطلاعاتی را از کاربر درخواست می کند.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
آبی کدر

اطلاعاتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
جابجایی

برای جابجایی پنجره پیغام با موس لبه آن را بگیرید و جابجا کنید. هنگام جابجایی پنجره کم رنگ می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.