برای پایداری و طراحی 4 مرحله اساسی داریم. این مراحل و البته برخی دیگر از فرمان های نرم افزار با کلیدهای میان بُر نیز قابل اجرا هستند:

مرحله اول - مصـــالح - کلید F3

مرحله دوم - هندسه - کلید F4

مرحله ســوم - تحلیــل - کلید F5

مرحله چهارم - طراحی - کلید F6

تذکر: در صورتی که در تحلیل، بارگذاری زلزله مدنظر باشد، در مرحله سوم به جای کلید F5 از ترکیب کلیدهای ctrl + F5 استفاده کنید.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.