برای تعیین هندسه دیوار ابتدا باید مشخصات فنی مصالح را تعریف کرده باشید. اگر این کار را انجام داده اید برای تعیین هندسه دیوار از منوی Assign بر روی زیرمنوی Geometry of wall کلیک کنید. در صورت عدم تخصیص مشخصات مصالح این زیرمنو غیرفعال است.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

به محض باز شدن این پنجره، ترسیمه دیوار در پنجره Current Section of Wall که تاکنون خالی بوده نمایش داده می شود.
هندسه دریافتی شامل طره، پی و کلید برشی می شود.

هندسه دیوار (طره):
گزینه Height of Wall

ارتفاع طره دیوار برحسب متر که برابر است با فاصله بالاترین نقطه (تاج دیوار) تا روی پی

گزینه Width of Crest

عرض تاج بالای دیوار برحسب متر

گزینه Slope of Wall Heel face

شیب وجه طرف خاکریز طره با فرض قائم واحد (یک واحد قائم به ؟ واحد افقی) که در این صورت برای وجه عمودی باید صفر درنظر گرفت.

هندسه دال پی:
گزینه Base of Foundation

عرض دال پی دیوار حائل برحسب متر

گزینه Distance from Toe to Wall

فاصله پنجه پی تا طره یا در واقع بخش خارج از خاکریز پی برحسب متر

گزینه Height of Foundation

ضخامت دال پی برحسب متر

هندسه کلید برشی:
گزینه Base of Shear Key

عرض کف کلید برشی برحسب متر

گزینه Height of Shear Key

عمق کلید برشی برحسب متر

گزینه Slope of Shear key face

شیب وجوه دو سمت کلید برشی با فرض قائم واحد (یک واحد قائم به ؟ واحد افقی) که در این صورت برای وجه عمودی باید صفر درنظر گرفت.

سایر اطلاعات:
کادر Quick Analysis

این کادر در زمان تعیین هندسه دیوار غیرفعال است.

دکمه OK

اطلاعات را در حافظه ذخیره کرده و پنجره را می بندد.

دکمه Cancel

بدون ذخیره در حافظه پنجره را می بندد.

دکمه Clear

تمام کادرها را پاک می کند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.