نرم افزار با دو نوع از مصالح سر و کار دارد:

خاک دانه ای
بتن مسلح

برای تعریف کردن مشخصات این دو مصالح از منوی Assign زیرمنوی Specification of material را انتخاب کنید تا پنجره مربوط گشوده شود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
مشخصات خاک:
گزینه Unit Weight

این گزینه وزن مخصوص طبیعی خاک را برحسب تن بر مترمکعب دریافت می کند.

گزینه Internal Friction Angle

زاویه اصطکاک داخلی خاک برحسب درجه

گزینه Friction Angle between Soil and Wall

زاویه اصطکاک خاک و دیوار برحسب درجه

گزینه Friction Cofficient between Soil and Concrete

ضریب اصطکاک (لغزش) بین خاک و بتن (در پی)

گزینه Allowable Compressive Stress

تنش مجاز فشاری خاک بر حسب تن بر مترمربع

مشخصات بتن مسلح:
گزینه Unit Weight

وزن مخصوص بتن مسلح برحسب تن بر مترمکعب

گزینه f`c

مقاومت مشخصه بتن مسلح برحسب کیلوگرم بر مترمربع

گزینه fy

تنش تسلیم فولاد مصرفی برحسب کیلوگرم بر مترمربع

گزینه Cover

پوشش روی آرماتورها تا سطح بتن برحسب سانتیمتر

دکمه OK

ضمن تخصیص و ذخیره مقادیر پنجره را می بندد.

دکمه Cancel

بدون ذخیره مقادیر پنجره را می بندد.

دکمه Clear

کادرها را پاک می کند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.