کاربر برای هر دیوار حائل می تواند عناوینی را مشخص کند که آن را از سایر طرح ها متمایز سازد. برای این کار از منوی Assign زیرمنوی Project titile را انتخاب کنید. پنجره Project Title گشوده می شود.
برای هر قسمت حداکثر 40 کاراکتر پذیرفته می شود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
گزینه Project name

عنوان پروژه دیوار حائل و یا پروژه ای را که دیوار بخشی از آن است مشخص می کند.

گزینه Location

موقعیت مکانی دیوار را تعیین می کند. این موقعیت می تواند شهر، روستا، خیابان و یا هر چیز دیگری باشد.

گزینه Employer

مقصود کارفرما یا همان مالک طرح است.

گزینه Consultant

مهندس مشاور را معرفی می کند. منظور از مهندس مشاور شخص حقیقی یا حقوقی ای است که مسئولیت فنی طراحی (و یا نظارت) را بر عهده دارد.

گزینه Designer

طراح دیوار را مشخص می کند. (در واقع مهندسی که دیوار را با نرم افزار طراحی کرده)

گزینه Date

عبارت است از تاریخ انجام طراحی.

دکمه OK

اطلاعات را در حافظه ذخیره کرده و پنجره را می بندد.

دکمه Cancel

بدون ذخیره در حافظه پنجره را می بندد.

دکمه Clear

تمام کادرها را پاک می کند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.