معمولاً خاک پشت دیوار دارای چسبندگی اندکی است و طراحان از آن صرف نظر می کنند. در صورتی که میزان چسبندگی خاک قابل ملاحظه باشد، باید به دو نکته مهم توجه داشت:
اول: خاک چسبنده نیروی محرک کمتری نسبت به خاک فاقد چسبندگی دارد.
دوم: سطح خاکریز چسبنده ترک می خورد.

این دو مورد هر چه دیوار مرتفع تر باشد شدیدتر خواهند شد.
با توجه به این که نرم افزار برای محاسبات فقط اطلاعات خاک دانه ای را دریافت می کند، به منظور ممانعت از غیر اقتصادی شدن دیوار و نیز بررسی عمق ترک کششی و اتخاذ تمهیدات لازم است برای خاک چسبنده زاویه اصطاکاک داخلی معادل تعریف کرده و نیز عمق ترک کششی را محاسبه کنیم.

برای این کار از منوی Assign زیرمنوی Equivalent friction angle for cohesive soil را انتخاب کنید تا پنجره مربوط گشوده شود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
گزینه Total Height of Wall

ارتفاع کل دیوار حائل برحسب متر

گزینه Slope Wall Heel Face

شیب وجه سمت پاشنه طره دیوار حائل (داخل خاکریز) با فرض یک واحد قائم. بدیهی است برای وجه قائم عدد صفر منظور می شود.

گزینه Unit Weight of soil

وزن مخصوص خاک چسبنده برحسب تن بر مترمکعب

گزینه Internal Friction Angle of soil

زاویه اصطکاک داخای خاک چسبنده برحسب درجه

گزینه Cohesion of soil

میزان چسبندگی برحسب کیلوگرم بر سانتیمترمربع

گزینه Friction Angle between Soil and Wall

زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار برحسب درجه

گزینه Zc

عمق ترک کششی برحسب متر

گزینه Equivalent Friction Angle

زاویه اصطکاک داخلی معادل برحسب درجه

دکمه Run

محاسبات را انجام می دهد.

دکمه Close

پنجره را می بندد.

تذکر: نرم افزار به طور مستقیم از نتایج این پنجره در طراحی ها استفاده نمی کند و کاربر باید زاویه جدید را به عنوان زاویه اصطکاک داخلی خاک در پنجره تعیین مشخصات مصالح وارد کند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.