پس از طراحی سازه ای برای مشاهده جزئیات می توانید از منوی Design بر روی زیرمنوی Detail of Design کلیک کنید. پنجره مشابه شکل زیر گشوده خواهد شد

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
سطر اول

بیان می کند که طراحی سازه ای دیوار حائل بر مبنای «آبا» و با یا بدون زلزله انجام شده است.

Load Combination

ترکیب بارگذاری مورد استفاده را نشان می دهد. در بارگذاری عادی ترکیب 1.25D + 1.5H و در بارگذاری زلزله D + 1.2H + 1.2E مورد استفاده قرار می گیرد. در این بارگذاری ها D بار مرده، H نیروی ناشی از فشار خاک و E نیروهای ناشی از زلزله است.

Earthquake factor

ضریب بیشینه فشار افقی زلزله است که توسط کاربر قبلاً وارد شده. در بارگذاری عادی (بدون زلزله) این سطر نمایش داده نمی شود.

fc

مقاومت فشاری استاندارد بتن مسلح است که قبلاً توسط کاربر وارد شده.

fy

تنش تسلیم آرماتورهای مصرفی است که قبلاً توسط کاربر وارد شده.

vc

تنش برشی مجاز بتن است که نرم افزار آن را محاسبه می کند.

Cover

پوشش بتن روی آرماتورهاست که قبلاً توسط کاربر وارد شده.

Soil Ultimate Stress in Toe & Heel

تنش نهایی پی در پنجه و پاشنه است. این تنش با تنش های محاسبه شده در تحلیل پایداری متفاوت بوده و ناشی از بارهای ضریب دار است.

جدول اول

اولین جدول این پنجره به ترتیب مقادیر لنگر نهایی برحسب تن-متر، نیروی برشی نهایی بر حسب تن، تنش برشی نهایی بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تنش برشی مجاز بتن بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نمایش می دهد.

جدول دوم

جدول دوم مساحت فولاد محاسبه شده برای یک متر طول، مساحت فولاد حداکثر، فولاد حداقل و مساحت انتخاب شده را برای بخش های مختلف دیوار نشان می دهد.
ستون Used Bending Bar آرایش فولادگذاری را برمبنای مساحت فولاد انتخاب شده ارائه می کند. به این نکته توجه داشته باشید که مقادیر این ستون الزاماً یکی از مقادیر ستون های سمت چپ نیست. (آیا می دانید چرا؟)

Note

به شما تذکر می دهد که آرماتورهای حداقل (غیر خمشی) باید توسط کاربر کنترل شود. مثلاً فولاد حرارتی پی در هر دو جهت و نیز فولاد حداق عمودی و افقی در طره. این مقادیر آیین نامه ای هستند.

Minimum of Steel Area

برای کمک به کاربر در محاسبه فولاد حداقل است.

Type total ratio of Steel

نسبت همسان کل فولاد حداقل به سطح مقطع است. برای عرض یک متر این مقدار برابر با نسبت مساحت فولاد به عرض مقطع می شود. این نسبت را آیین نامه مشخص می کند.

Type tickness of member

ضخامت همسان عضو مورد نظر است.

Arrangment of Bar for one face

با فرض قرار دادن فولاد حداقل در هر دو وجه (چنان که مرسوم است) آرایش یک وجه را ارائه می کند. بدیهی است در صورت ضرورت این مقدار آرماتور در هر دو وجه اجرا خواهد شد.

... Type your arbitrary distance

نرم افزار به جز پای طره در فاصله ای دلخواه از پای طره نیز تمام محاسبات را انجام می دهد. این فاصله به طور پیش فرض یک و نیم متر است. شما در این کادر می توانید فاصله مورد نظر خود را وارد کرده و البته حتماً برای اعمال فاصله جدید کلید ENTER را فشار دهید.
نتایج محاسبات این مقطع در جداول برای موقعیت با نام Arbitrary نمایش داده می شود. اگر این فاصله صفر منظور گردد برابر با موقعیت Base of Wall خواهد بود.

... Type your Used Bar Diameter

نرم افزار به صورت پیش فرض از آرماتور 20 (فولاد کششی با قظر 20 میلیمتر) برای محاسبه آرایش فولادها استفاده می کند. شما در این کادر قطر آرماتور دلخواه را به میلیمتر وارد کرده و سپس کلید ENTER را فشار دهید. تمام آرایش فولادها با قطر جدید تغییر خواهند کرد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.