نرم افزار در دو حالت بارگذاری عادی و زلزله دیوار را تحلیل می کند. پس از انجام تحلیل برای مشاهده جزئیات محاسبات تحلیل پایداری می توانید از منوی Analyze زیرمنوی Detail of Analisys را انتخاب کنید تا پنجره زیر باز شود:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

با مشخص بودن این جزئیات شما علاوه بر کنترل محاسبات می توانید هر نیروی دلخواهی را به محاسبات افزوده، کاسته و یا اصلاح کنید. البته این اقدام باید به طور جداگانه توسط کاربر در محیطی غیر از نرم افزار انجام شود.

سطر اول

در سطر اول مشخص می شود که نیروی زلزله لحاظ شده یا نه و اگر لحاظ شده بیشینه شتاب افقی چقدر است.

Ka و Kp

به ترتیب ضرایب فشار محرک و مقاوم خاک هستند.

جدول

جدول بعدی نیرو، بازو و لنگرهای محاسبه شده را نشان می دهد. ستون اول عنوان نیرو، ستون دوم مقدار نیرو برحسب تن، ستون سوم بازوی لنگر برحسب متر و ستون چهارم لنگر برحسب تن-متر است.

Mr و Mo

به ترتیب لنگر مقاوم و لنگر واژگونی هستند.

.Overturning S.F

ضریب اطمینان در برابر واژگونی است که در بارگذاری عادی باید بیش از 2 و در بارگذاری زلزله بیش از 1.5 باشد.

Fr و Fs

به ترتیب برآیند نیروهای مقاوم و نیروهای لغزشی هستند.

.Sliding S.F

ضریب اطمینان در برابر لغزش است که در بارگذاری عادی باید بیش از 1.5 و در بارگذاری زلزله بیش از 1.15 باشد.

Eccentricity

خروج از مرکزیت برآیند تنش های وارد بر پی است که باید از یک ششم عرض پی کمتر باشد.

Heel Stress و Toe Stress

تنش های پی در نقطه پاشنه و پنجه دیوار حائل هستند. این مقادیر باید از تنش مجاز خاکی که توسط کاربر وارد شده کمتر باشد. البته تنش مجاز خاک به هنگام زلزله به طور خودکار توسط نرم افزار 1.33 برابر می گردد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.