برای انجام تحلیل پایداری الزاماً باید مشخصات فنی مصالح و هندسه دیوار به درستی تعریف شده باشد. در این صورت می توان از منوی Analyze یکی از گزینه های Full without Earthquake یا Full with Earthquake انتخاب نمود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

در صورت انتخاب تحلیل با درنظر گرفتن زلزله پنجره ای مشابه شکل زیر گشوده شده و از شما ضریب بیشینه شتاب افقی زلزله را درخواست می کند:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

بعد از انجام تحلیل خلاصه اهم نتایج مشابه شکل زیر نمایش داده می شود:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

البته برای مشاهده جزئیات محاسبات تحلیل پایداری می توان از منوی Design بر روی زیرمنوی Detail of Analysis کلیک نمود.

نوشتن دیدگاه