اطلاعاتی که هست

مأخذ اطلاعات موجود در نرم افزار پیمانکاران، اطلاعات رسمی منتشر شده توسط مراجع ذی ربط است. این اطلاعات به موارد زیر محدود می شود:

نام شرکت
نام مدیر عامل
استان
نشانی
تلفن ثابت
تاریخ اخذ/تمدید گواهینامه
صادر کننده
صلاحیت ها
شناسه ملی
مقیاس در برابر کوچک ترین پیمانکار
حداکثر ظرفیت ریالی
رقم قراردادهای جاری (نسخه 1400 فاقد این اطلاعات است)
امتیاز قراردادهای تأیید شده
نوع شرکت
عنوان قانونی
نشانی محل اقامت قانونی
شماره ثبت
واحد ثبتی
تاریخ تأسیس
تاریخ به روز رسانی اطلاعات ثبتی
اطلاعاتی که نیست

اطلاعات نرم افزار پیمانکاران به موارد بالا محدود می شود و چیزی غیر از آن ها در نرم افزار وجود ندارد. به عنوان مثال برخی از کاربران به اطلاعات زیر نیاز دارند که طبیعتاً در نرم افزار وجود ندارد:

شماره همراه
شماره فکس
ایمیل
آدرس سایت
تصویر گواهی نامه
اعضای هیأت مدیره
آگهی های تغییرات
اساس نامه
وضعیت سهام

نوشتن دیدگاه