ردیفرشتهنشانه ها (پایه یک تا پنج)تعداد شرکت ها در نسخه سال
139013921393139494 ب13951396139713981400
1 ساختمان و ابنیه گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 2426 3032 5163 9815 11829 17177 19716 22624 23989 27279
2 کاوش های زمینی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 51 75 120 142 186 207 243 258 304
3 نیرو گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 637 1034 1834 2206 3272 3897 4654 5100 6084
4 صنعت و معدن گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 149 200 299 354 464 540 609 645 765
5 نفت و گاز گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 236 358 702 902 1514 1888 2368 2626 2985
6 آب گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 875 1713 2701 4925 5968 8472 9697 11083 11863 13521
7 ارتباطات گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 59 86 155 181 255 298 371 405 487
8 راه و ترابری گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 1139 1705 2953 6000 7258 10365 11719 13338 14137 15795
9 مرمت آثار باستانی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 28 35 64 69 106 121 150 169 200
10 تأسیسات و تجیهزات گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 1200 2062 4040 4892 7563 9079 10705 11514 13064
11 کشاورزی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 169 253 489 607 1012 1253 1519 1666 2002
جمع صلاحیت ها 4440 8979 14920 28443 34408 50386 58421 67664 72396 82486
تعداد تقریبی شرکت ها 4000 5000 9000 17000 21000 30000 35000 40000 43000 50000

نوشتن دیدگاه