ردیفرشتهنشانه ها (پایه یک تا پنج)تعداد شرکت ها در نسخه سال
139013921393139494 ب1395139613971398
1 ساختمان و ابنیه گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 2426 3032 5163 9815 11829 17177 19716 22624 23989
2 کاوش های زمینی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 51 75 120 142 186 207 243 258
3 نیرو گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 637 1034 1834 2206 3272 3897 4654 5100
4 صنعت و معدن گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 149 200 299 354 464 540 609 645
5 نفت و گاز گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 236 358 702 902 1514 1888 2368 2626
6 آب گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 875 1713 2701 4925 5968 8472 9697 11083 11863
7 ارتباطات گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 59 86 155 181 255 298 371 405
8 راه و ترابری گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه 1139 1705 2953 6000 7258 10365 11719 13338 14137
9 مرمت آثار باستانی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 28 35 64 69 106 121 150 169
10 تأسیسات و تجیهزات گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 1200 2062 4040 4892 7563 9079 10705 11514
11 کشاورزی گروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیهگروه ثانیه × 169 253 489 607 1012 1253 1519 1666
جمع صلاحیت ها 4440 8979 14920 28443 34408 50386 58421 67664 72396
تعداد تقریبی شرکت ها 4000 5000 9000 17000 21000 30000 35000 40000 43000

ارسال نظر جدید