نرم افزار پیمانکاران اطلاعات بیش از50000 شرکت پیمانکاری را با بیش از 82000 صلاحیت دربر دارد.

رشتهپایه یکپایه دوپایه سهپایه چهارپایه پنج
ساختمان و ابنیه پایه یک ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 451 پایه دو ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 423 پایه سه ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 804 پایه چهار ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 1296 پایه پنج ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 24305
کاوش های زمینی پایه یک کاوش های زمینی , گروه ثانیه 53 پایه دو کاوش های زمینی , گروه ثانیه 17 پایه سه کاوش های زمینی , گروه ثانیه 18 پایه چهار کاوش های زمینی , گروه ثانیه 19 پایه پنج کاوش های زمینی , گروه ثانیه 197
نیرو پایه یک نیرو , گروه ثانیه 58 پایه دو نیرو , گروه ثانیه 48 پایه سه نیرو , گروه ثانیه 87 پایه چهار نیرو , گروه ثانیه 133 پایه پنج نیرو , گروه ثانیه 5758
صنعت و معدن پایه یک صنعت و معدن , گروه ثانیه 59 پایه دو صنعت و معدن , گروه ثانیه 26 پایه سه صنعت و معدن , گروه ثانیه 31 پایه چهار صنعت و معدن , گروه ثانیه 27 پایه پنج صنعت و معدن , گروه ثانیه 622
نفت و گاز پایه یک نفت و گاز , گروه ثانیه 194 پایه دو نفت و گاز , گروه ثانیه 82 پایه سه نفت و گاز , گروه ثانیه 81 پایه چهار نفت و گاز , گروه ثانیه 98 پایه پنج نفت و گاز , گروه ثانیه 2530
آب پایه یک آب , گروه ثانیه 189 پایه دو آب , گروه ثانیه 126 پایه سه آب , گروه ثانیه 261 پایه چهار آب , گروه ثانیه 442 پایه پنج آب , گروه ثانیه 12503
ارتباطات پایه یک ارتباطات , گروه ثانیه 33 پایه دو ارتباطات , گروه ثانیه 16 پایه سه ارتباطات , گروه ثانیه 21 پایه چهار ارتباطات , گروه ثانیه 35 پایه پنج ارتباطات , گروه ثانیه 382
راه و ترابری پایه یک راه و ترابری , گروه ثانیه 302 پایه دو راه و ترابری , گروه ثانیه 214 پایه سه راه و ترابری , گروه ثانیه 363 پایه چهار راه و ترابری , گروه ثانیه 590 پایه پنج راه و ترابری , گروه ثانیه 14326
مرمت آثار باستانی پایه یک مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 0 پایه دو مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 1 پایه سه مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 6 پایه چهار مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 7 پایه پنج مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 186
تأسیسات و تجیهزات پایه یک تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 259 پایه دو تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 259 پایه سه تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 492 پایه چهار تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 798 پایه پنج تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 11256
کشاورزی پایه یک کشاورزی , گروه ثانیه 9 پایه دو کشاورزی , گروه ثانیه 28 پایه سه کشاورزی , گروه ثانیه 115 پایه چهار کشاورزی , گروه ثانیه 170 پایه پنج کشاورزی , گروه ثانیه 1680

نوشتن دیدگاه