نرم افزار پیمانکاران اطلاعات حدود 43000 شرکت پیمانکاری را با بیش از 72000 صلاحیت دربر دارد.

رشتهپایه یکپایه دوپایه سهپایه چهارپایه پنج
ساختمان و ابنیه پایه یک ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 448 پایه دو ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 389 پایه سه ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 799 پایه چهار ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 1206 پایه پنج ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 21158
کاوش های زمینی پایه یک کاوش های زمینی , گروه ثانیه 40 پایه دو کاوش های زمینی , گروه ثانیه 16 پایه سه کاوش های زمینی , گروه ثانیه 19 پایه چهار کاوش های زمینی , گروه ثانیه 12 پایه پنج کاوش های زمینی , گروه ثانیه 171
نیرو پایه یک نیرو , گروه ثانیه 50 پایه دو نیرو , گروه ثانیه 39 پایه سه نیرو , گروه ثانیه 87 پایه چهار نیرو , گروه ثانیه 126 پایه پنج نیرو , گروه ثانیه 4798
صنعت و معدن پایه یک صنعت و معدن , گروه ثانیه 58 پایه دو صنعت و معدن , گروه ثانیه 22 پایه سه صنعت و معدن , گروه ثانیه 29 پایه چهار صنعت و معدن , گروه ثانیه 27 پایه پنج صنعت و معدن , گروه ثانیه 509
نفت و گاز پایه یک نفت و گاز , گروه ثانیه 194 پایه دو نفت و گاز , گروه ثانیه 78 پایه سه نفت و گاز , گروه ثانیه 86 پایه چهار نفت و گاز , گروه ثانیه 90 پایه پنج نفت و گاز , گروه ثانیه 2178
آب پایه یک آب , گروه ثانیه 202 پایه دو آب , گروه ثانیه 126 پایه سه آب , گروه ثانیه 240 پایه چهار آب , گروه ثانیه 444 پایه پنج آب , گروه ثانیه 10851
ارتباطات پایه یک ارتباطات , گروه ثانیه 28 پایه دو ارتباطات , گروه ثانیه 15 پایه سه ارتباطات , گروه ثانیه 19 پایه چهار ارتباطات , گروه ثانیه 29 پایه پنج ارتباطات , گروه ثانیه 314
راه و ترابری پایه یک راه و ترابری , گروه ثانیه 306 پایه دو راه و ترابری , گروه ثانیه 218 پایه سه راه و ترابری , گروه ثانیه 360 پایه چهار راه و ترابری , گروه ثانیه 562 پایه پنج راه و ترابری , گروه ثانیه 12699
مرمت آثار باستانی پایه یک مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 0 پایه دو مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 1 پایه سه مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 5 پایه چهار مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 6 پایه پنج مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 157
تأسیسات و تجیهزات پایه یک تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 239 پایه دو تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 240 پایه سه تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 470 پایه چهار تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 729 پایه پنج تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 9841
کشاورزی پایه یک کشاورزی , گروه ثانیه 7 پایه دو کشاورزی , گروه ثانیه 23 پایه سه کشاورزی , گروه ثانیه 92 پایه چهار کشاورزی , گروه ثانیه 153 پایه پنج کشاورزی , گروه ثانیه 1391

ارسال نظر جدید