نرم افزار پیمانکاران اطلاعات بیش از55000 شرکت پیمانکاری را با بیش از 90000 صلاحیت دربر دارد.

رشتهپایه یکپایه دوپایه سهپایه چهارپایه پنج
ساختمان و ابنیه پایه یک ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 463 پایه دو ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 442 پایه سه ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 849 پایه چهار ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 1405 پایه پنج ساختمان و ابنیه , گروه ثانیه 27013
کاوش های زمینی پایه یک کاوش های زمینی , گروه ثانیه 51 پایه دو کاوش های زمینی , گروه ثانیه 18 پایه سه کاوش های زمینی , گروه ثانیه 19 پایه چهار کاوش های زمینی , گروه ثانیه 23 پایه پنج کاوش های زمینی , گروه ثانیه 228
نیرو پایه یک نیرو , گروه ثانیه 64 پایه دو نیرو , گروه ثانیه 54 پایه سه نیرو , گروه ثانیه 84 پایه چهار نیرو , گروه ثانیه 151 پایه پنج نیرو , گروه ثانیه 6317
صنعت و معدن پایه یک صنعت و معدن , گروه ثانیه 64 پایه دو صنعت و معدن , گروه ثانیه 31 پایه سه صنعت و معدن , گروه ثانیه 29 پایه چهار صنعت و معدن , گروه ثانیه 36 پایه پنج صنعت و معدن , گروه ثانیه 682
نفت و گاز پایه یک نفت و گاز , گروه ثانیه 203 پایه دو نفت و گاز , گروه ثانیه 88 پایه سه نفت و گاز , گروه ثانیه 89 پایه چهار نفت و گاز , گروه ثانیه 114 پایه پنج نفت و گاز , گروه ثانیه 2828
آب پایه یک آب , گروه ثانیه 186 پایه دو آب , گروه ثانیه 119 پایه سه آب , گروه ثانیه 267 پایه چهار آب , گروه ثانیه 464 پایه پنج آب , گروه ثانیه 13488
ارتباطات پایه یک ارتباطات , گروه ثانیه 34 پایه دو ارتباطات , گروه ثانیه 16 پایه سه ارتباطات , گروه ثانیه 22 پایه چهار ارتباطات , گروه ثانیه 39 پایه پنج ارتباطات , گروه ثانیه 411
راه و ترابری پایه یک راه و ترابری , گروه ثانیه 312 پایه دو راه و ترابری , گروه ثانیه 211 پایه سه راه و ترابری , گروه ثانیه 349 پایه چهار راه و ترابری , گروه ثانیه 645 پایه پنج راه و ترابری , گروه ثانیه 15740
مرمت آثار باستانی پایه یک مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 0 پایه دو مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 1 پایه سه مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 5 پایه چهار مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 9 پایه پنج مرمت آثار باستانی , گروه ثانیه 201
تأسیسات و تجیهزات پایه یک تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 279 پایه دو تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 282 پایه سه تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 502 پایه چهار تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 880 پایه پنج تأسیسات و تجیهزات , گروه ثانیه 12277
کشاورزی پایه یک کشاورزی , گروه ثانیه 9 پایه دو کشاورزی , گروه ثانیه 37 پایه سه کشاورزی , گروه ثانیه 116 پایه چهار کشاورزی , گروه ثانیه 197 پایه پنج کشاورزی , گروه ثانیه 1946

تذکر:
1- رشته «معدن و کاوش های زمینی» در رشته «کاوش های زمینی» دسته بندی شده است.
2- رشته «صنعت» در رشته «صنعت و معدن» دسته بندی شده است.
3- رشته «کشاورزی و فضای سبز» در رشته «کشاورزی» دسته بندی شده است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.