نرم افزار از تمام نمودارهای ارائه شده که شامل نمودار جریان نقدی و نمودار شاخص های عمده اقتصادی می باشد، عکس می گیرد. با توجه به تیره بودن زمینه نمودارها امکان عکس برداری به صورت نگاتیو نیز وجود دارد. عکس برداری و عکس برداری نگاتیو توسط راست کلیک بر روی نمودارها ارائه می گردد.
در زیر نمونه یک تصویر تهیه شده توسط نرم افزار و تصویر نگاتیو تهیه شده را مشاهده می کنید:

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.